คณะวิศวฯหารือร่วมกับบ. TOYOTA MOTOR CORPORATION ญี่ปุ่น
Tue 13 Aug. 2019
         วันที่ 25 ก.ค. พ.ศ.2562 Dr.Chang-Yi LUO Senior Researcher และ Assistant Manager บริษัท TOYOTA MOTOR CORPORATION ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมประชุมกับ รศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน รศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม รศ.ดร.วิชุดา เสถียรนามอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผศ.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ บริษัท TOYOTA MOTOR CORPORATION ประเทศญี่ปุ่น ระยะที่ 2 โดยการดำเนินงานโครงการในระยะแรก (พ.ศ.2561) เป็นความร่วมมือด้านโครงการวิจัย เรื่อง “Evaluation of Traffic Accident Analysis Tool in Khon Kaen And Assessment of Potential for ITS V2X Safety Applications in Thailand”
       โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์จุดอันตรายจากรถจักรยานยนต์ในเมืองขอนแก่น  วิเคราะห์อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่มีสาเหตุมาจากสัญญาณไฟบริเวณทางแยก และวิเคราะห์พฤติกรรมของคนขับรถจักรยานยนต์บริเวณทางแยกสัญญาณไฟ
        จากนั้นได้เข้าพบ รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากนั้น Dr.Chang-Yi LUO รศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง และผศ.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี ได้เดินไปร่วมการประชุมกับ นายแพทย์ธวัชชัย อิ่มพูล ผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด และทีมงาน โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯระยะแรก (พ.ศ.2561) และเพื่อหารือในเรื่องแนวทางความร่วมมือในระยะที่ 2 (พ.ศ.2562) ต่อไป