มข.รับมอบผ้าไหมอีสานโบราณสู่การอนุรักษ์และต่อยอดในเชิงสร้างสรรค์
Tue 13 Aug. 2019
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และศูนย์วัฒนธรรม รับมอบผ้าไหมอีสานโบราณ โดยมี รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นผู้รับมอบจากแม่ทองลิ่ม ศรีหาคัง ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด แม่นวล ทศวัฒน์ ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง อาจารย์ประจำคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.ฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะ โดยเป็นผ้าไหม ผ้าสไบขิดลายดอกฮัง ผ้าห่มขิด และธุงอีสาน ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีความประสงค์มอบผ้าให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ผู้เก็บรักษา และต่อยอดในด้านวิชาการต่อไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์การศึกษาห้องอีสานนิทัศน์ให้เป็นแหล่งรวบรวมผ้าของอีสาน เป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลด้านผ้าของชาวอีสานต่อไป
 
รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง อาจารย์ประจำคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่บ้านสองพี่น้อง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดมีเจตนารมณ์ในการบริจาคผ้าไหมให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการสร้างแนวทางในการรักษา ฟื้นฟู และพัฒนาให้ลายผ้าไหมและการทอผ้าไหม สร้างประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สังคม และต่อยอดไปสู่งานสร้างสรรค์ร่วมสมัย ซึ่งเป็นลวดลายผ้าประจำตระกูล มีแนวทาง และลวดลายการทอผ้ามีลักษณะเฉพาะและมีการสืบทอดกันมามากกว่า 200 ปี