ผู้บริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำบุคลากร ศึกษาดูงาน รพ.ศิริราช
Tue 13 Aug. 2019

ผู้บริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำบุคลากร ศึกษาดูงาน รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

(วันที่ 9 สค.2562) รศ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าศึกษาดูงานระบบการทำงานการบริหารจัดการของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการทำงานของโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบวิธีการบริหารพิเศษจนได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI  เป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย และผ่านการ Re-Accredit เมื่อปี 2559

โอกาสนี้ คณะผู้ศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายพิเศษ “การบริหารจัดการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์”  จาก ศ.คลินิก นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณีน ที่ปรึกษาโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และ รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อม Re-accredition” จาก อ.นพ.สมเกียรติ วสุวัฎฎกุล ปรึกษาโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  พร้อมร่วมซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะด้านต่างๆ

จากนั้นได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการภายใน อาทิ ห้องตรวจสวนหัวใจ CCU OPD Heart และศึกษาดูงาน HR โดยมีวิทยากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  นำคณะเข้าเยี่ยมชมในส่วนต่าง ๆอย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนโยบายพัฒนาคุณภาพระบบการบริการเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล และผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน JCI เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560  ขณะนี้ก้าวสู่ความพร้อมในการ Re-accredition  พร้อมการให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจแบบ Premium ครบวงจร จึงมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริหารจัดการและการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้องค์กรมีความก้าวหน้าตามเป้าหมายต่อไป