คณะสัตวแพทย์ มข. จัดพิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4
Tue 13 Aug. 2019

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  8  สิงหาคม  2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย  สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “พิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4” ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น  โดยการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4 ได้มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพการสัตวแพทย์ คณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปถึงเป็นการแสดงความชื่นชม ยินดีกับการที่นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4  ได้ประสบความสำเร็จในการเรียนผ่านระดับชั้นพรีคลินิกและก้าวสู่การเป็นนักศึกษาชั้นคลินิกซึ่งถือว่าเป็นการก้าวผ่านความสำเร็จมาแล้วครึ่งหนึ่งของการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงหน้าที่ที่นักศึกษาต้องคำนึงถึงวิชาชีพที่ตนเองต้องเกี่ยวข้องในอนาคต พิธีมอบเสื้อคลินิกนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องจัดขึ้นให้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง  นักศึกษาสัตวแพทย์รุ่นน้อง/รุ่นพี่  ประมาณ 300  คน  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้   และพิธีเปิดได้เริ่มขึ้นเมื่อ เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมี  ผศ.น.สพ.ดร.กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ