มข.สนองพระราชดําริ อพ.สธ.จัดการเสวนาวิชาการ กำหนดทิศทางการศึกษาวิจัย
Fri 9 Aug. 2019

          ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมกับศูนย์ประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางการศึกษาวิจัยภายใต้งาน สนองพระราชดําริ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวรายงานต่อ ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานในพิธีเปิดการประชุมเสวนา  และมีคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาจำนวนมาก  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น.  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           ผู้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ  และมี นางเบญจมาภรณ์ มามุข  นักประชาสัมพันธ์  กองสื่อสารองค์กร  เป็นผู้ดําเนินการประชุมเสวนา  ในครั้งนี้ได้มีการวางแผนทำงานวิจัยโดยแบ่งหมวดหมู่เป็น 4 กลุ่ม พร้อมกับมีการอภิปราย เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจได้นำไปพิจารณาต่อไป ประกอบด้วย  กลุ่มวิจัยจุลินทรีย์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาพร แสวงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์   กลุ่มวิจัยการสร้างจิตสำนึก  โดย อาจารย์วิรงรอง มงคลธรรม คณะวิทยาศาสตร์   กลุ่มวิจัยพืชอนุรักษ์ยางนา  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง คณะเภสัชศาสตร์  และ กลุ่มวิจัยพืชสมุนไพร  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร คณะเภสัชศาสตร์

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา โดยได้ดำเนินงานตามกรอบและกิจกรรมตามแผนแม่บท อพ.สธ. 3 กรอบ 8 กิจกรรม และในส่วนของกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินงานศึกษาวิจัยโดยนักวิจัยจากหลากหลายคณะ/สาขา ร่วมดำเนินการ แบ่งออกเป็น งานศึกษาวิจัยในพื้นที่ปกปักทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยดำเนินงานสำรวจความหลากหลายของทรัพยากรและนำความหลากหลายเหล่านั้นมาศึกษาการใช้ประโยชน์ ได้แก่ พื้นที่โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยแบ่งการศึกษาวิจัยเป็นแผนงานต่าง ๆ ได้แก่   การศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพืชและสมุนไพร   การศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์    การศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจุลินทรีย์    การศึกษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ    การพัฒนา/ส่งเสริม/การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวัตถุดิบหรือสินค้าที่ผลิตขึ้นในท้องถิ่น และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรอบพื้นที่ปกปักทรัพยากร    และ งานศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ยางนาแบบบูรณาการ โดยในปลายปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำงานศึกษาวิจัยพืชยางนา เข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. และขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยพิจารณาการประกาศให้ยางนาเป็นพืชอนุรักษ์ลำดับที่ 9 ของโครงการ อพ.สธ. โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ พลังงานและวิศวกรรม เภสัชศาสตร์และเวชสำอาง”

          “การจัดเสวนาทิศทางการศึกษาวิจัยภายใต้งานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้  มีขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในการศึกษาวิจัยทรัพยากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปตามนโยบาย เกิดการศึกษาวิจัยที่บูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริได้เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจรับฟังนโยบาย ทิศทางการศึกษาวิจัย ร่วมกันเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น เพื่อให้การศึกษาวิจัยภายใต้ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การวิจัยและเป้าหมายของประเทศ และเกิดประโยชน์สูงสุด”  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  กล่าวในที่สุด

          ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายสนับสนุนงานศึกษาวิจัยเพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) โดยในช่วงระยะแรกเป็นโครงการวิจัยที่เกิดจากการประสานงานโดยตรงระหว่างนักวิจัยกับโครงการ อพ.สธ. โดยได้จัดทำเป็นชุดโครงการวิจัยปกติ และใช้งบประมาณทุนอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จนกระทั่งเป็นโครงการวิจัยภายใต้ผู้อำนวยการชุด คือ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ผลจากการทุ่มเททำงานของคณะนักวิจัยในโครงการฯ ทำให้เกิดองค์ความรู้หลายด้าน ทั้งที่เป็นผลงานตีพิมพ์ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมขึ้น ซึ่งนอกจากจะได้มีส่วนร่วมในการสนองพระราชดำริแล้ว ยังเกิดประโยชน์ต่อนักวิจัย นักศึกษาที่ร่วมงาน ตลอดจนหน่วยงานที่ได้รับชื่อเสียงจากผลงานวิจัย และยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และประเทศชาติ”

          ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา กล่าวต่อไปว่า“นอกจากงานศึกษาวิจัยดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้สนับสนุนงานสนองพระราชดำริในกิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญ อาทิเช่น การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ. 2558 “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดตั้งศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยขอนแก่น การสนับสนุนงานเครือข่ายเชิงประเด็น (Node C) อพ.สธ. – สกอ. ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอีกด้วย” 

          การประชุมเสวนาวิชาการในครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย ในการรับทราบแนวนโยบาย และ กรอบการศึกษาวิจัยฯ สําหรับการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยภายใต้การสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมกําหนดทิศทางการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และประเทศชาติอย่างยิ่ง

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู