สถาปัตย์ มข.ร่วมใจปลูกป่าสร้างความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง
Fri 9 Aug. 2019

              รศ.ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นประธานในการเปิด โครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อแม่”  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมคณะสีเขียว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในคณะไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และองค์กรที่มีสุขภาวะและการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นโอกาสที่จะได้แสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
            การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ และสัมพันธภาพอันดีของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกคณะ  ช่วยให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นคณะที่น่าเรียน  น่าทำงาน  น่ามาเยือน  รวมทั้งเพื่อ เป็นการให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไป


กรรณภัสส์ สิริเกียรติ : ข่าว
จักริน เงินทอง: ภาพ