ชมรมอนุรักษ์ ฯ มข. รับรางวัลระดับประเทศด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน
Wed 7 Aug. 2019

ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลผลงานระดับทอง จากกระทรวงมรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในโครงการจัดงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นักศึกษาตัวแทนชมรมอนุกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมรับรางวัลจากนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายภาคภูมิ ทิทา ผู้แทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข. เข้ารับโล่ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

การประเมินผลกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย หรือ GREEN YOUTH ที่ผ่านการประเมินโครงการ Green Youth เพื่อเตรียมความพร้อมมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว GREEN UNIVERSITY
นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการส่งเสริมให้พวกเขาได้เรียนรู้ ซึมซับ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง จะทำให้พวกเขาเกิดความตระหนัก หลงรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว พร้อมที่จะเป็นแนวร่วมในการบอกต่อและมีส่วนช่วยในการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปได้ ตามฐานแนวคิดที่ว่า มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองต่างๆ ในประเทศ หากมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการที่ดี ย่อมสามารถสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพและขับเคลื่อนเมืองนั้นๆ สู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ได้
ผลงานของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มข. ท่ได้รับรางวัลคือ โครงการ Say No Thank you ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยสามารถลดถุงพลาสติกหูหิ้วได้ จำนวน 1,586 ถุง ในระยะเวลา 2 เดือน
ปี 2562 เป็นปีแรกที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้นำเกณฑ์ประเมินโครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัยมาประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรก โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลงานชัดเจน เป็นรูปธรรม ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถขยายผลหรือเพยแพร่สู่สาธารณชนได้ 
นอกจาการมอบรางวัลแล้ว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับนักศึกษาจากทุกสถาบันที่ได้รับรางวัล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น เรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ รุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันอื่น ๆ อีกด้วย
ผลจากการประเมิน มีมหาวิทยาลัยได้รับรางวัล ประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 42 แห่ง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับทอง (ดีเยี่ยม) จำนวน 6 แห่ง (ได้รับคะแนน ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป) ระดับเงิน (ดีมาก) จำนวน 12 แห่ง (ได้รับคะแนน ร้อยละ 75 – 84) และ ระดับทองแดง (ดี) จำนวน 24 แห่ง (ได้รับคะแนน ร้อยละ 60 - 74 )

 

 

 

 

ข่าว ภาสกร เตือประโคน
ภาพ นายภาคภูมิ ทิทา

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม