คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ Veterinary Friendship 2019
Tue 6 Aug. 2019

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการและบริการการศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ Veterinary Friendship 2019 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติที่เดินทางมาทำการฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 15 คน นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Animal Science and Technology, Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 10 คน และนักศึกษาจาก College of Veterinary Science, Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 10 คน ซึ่งกิจกรรม Veterinary Friendship 2019 นอกจากเป็นเป็นกิจกรรมที่กระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาไทยได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรู้ ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการเยี่ยมหน่วยเรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์จากชุมนุมต่างๆของนักศึกษา เช่นชุมนุม Rabies ชุมนุ DTC (Dog training Club) อีกทั้งยังมีการจัดการทัศนะศึกษานอกสถานที่ร่วมกัน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย และ ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตามลำดับ เป็นอาจารย์ผู้ร่วมโครงการ