คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสัตวแพทยสมาคมฯ จัดกิจกรรมวันสัตวแพทย์ไทย
Tue 6 Aug. 2019

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00-12.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าได้ร่วมกับสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันสัตวแพทย์ไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สัตวแพทย์ในเขตภาคะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย ภูมิภาค แลกเปลี่ยนความรู้ และทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้กิจกรรมสัตวแพทย์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น กิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล นอกจากนั้นในช่วงเวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้อง VM3103 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ  ได้มีกิจกรรมบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ไทย” โดยมี ผศ.น.สพ.พงษ์ธร  สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ และเป็นผู้แทนจากสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นวิทยากร ถัดจากนั้นเป็นการเสวนา หัวข้อ “อาชีพสัตวแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยมีวิทยากรประกอบด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  น.สพ.ศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4  น.สพ.ภาสวัฒน์  รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   น.สพ.วัชรินทร์  หินอ่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง เป็นวิทยากร และมี  ผศ.น.สพ.พงษ์ธร  สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ผู้แทนจากสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ  ทั้งนี้ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้สนับสนุนกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน จำนวน 99 ใบ และไข่ไก่จำนวน 10,000 ฟองให้มาจำหน่ายเพื่อนำรายได้เข้าสมทบชมรมสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย นอกจากนั้นยังจัดให้มีกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จัดให้มีบริการการตรวจสุขภาพเบื้องต้น  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้ยาเพื่อกำจัดพยาธิภายนอกและภายในแก่สุนัขและแมว  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ  โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ และกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์   เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1 ได้ทำความรู้จัก ชุมนุมของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชุมนุม ได้แก่ ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา ชุมนุมป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า ชุมนุมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ  ชุมนุมถ่ายภาพ  ชุมนุมดนตรีสากล ชุมนุมฝึกสุนัข และชุมนุมรักสัตว์น้ำ ทั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจความสำคัญของบทบาทหน้าที่และกิจกรรมของแต่ละชุมนุม อันเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของชุมนุมที่สนใจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาในคณะ