คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศไต้หวัน
Tue 6 Aug. 2019

     เมื่อเวลา 08.30 น. วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคคลากรสายสนับสนุนได้ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีสุดท้าย จำนวน 4 คน ได้แก่ Miss  CHEN, JIE-YI, Miss THE, YEE JYE, Mr. TSAI, MIN-TZE และ Miss YU, YI-LING จาก College of Veterinary Medicine, National Chung Hsing University  เมืองไทจุง ประเทศไต้หวัน ที่ได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านสัตว์ป่าและสัตว์แปลก ที่โรงพยาบาลสัตว์ และบริเวณต่างๆ ของสวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) เป็นระยะเวลา 1 เดือนในระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เนื่องจากสวนสัตว์ขอนแก่นเป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ และยังมีความโดดเด่นทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังมีบุคลากรที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี   โดยการเข้าฝึกงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น ต้อนรับนักศึกษาทั้ง 4 รายเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ สวนสัตว์ขอนแก่น  นอกจากนั้น ยังมี น.สพ.ยรรยง วีรวัฒนตระกูล ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสัตวแพทย์พี่เลี้ยงและดูแลนักศึกษากลุ่มดังกล่าวตลอดโครงการอีกด้วย ทั้งนี้  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ College of Veterinary Medicine, National Chung Hsing University  ประเทศไต้หวัน ได้มีความร่วมมือทางด้านวิชาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรซึ่ง ในแต่ละปีจะมีอาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองสถาบันเดินทางไปและมาแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง