มข.จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
Tue 6 Aug. 2019

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการนักศึกษาของหน่วยงานต่างๆ และเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพบปะพูดคุยกัน อีกทั้งยังเป็นการต้อนรับนักศึกษานานาชาติที่เข้ามาศึกษาในปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โดยกิจกรรมภายในงานได้แนะนำอาจารย์ บุคลากรจากกองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย ห้องสมุด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะนักศึกษาต่างชาติ การต่ออายุ VISA  กิจกรรมนักศึกษาต่างชาติโดยกองการต่างประเทศ  ซึ่งทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน กว่า 130 คน จากหลากหลายชาติ เช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย อิตาลี เป็นต้น                                                                    

 

ข่าว : สิรินญา สิทธิมงคล
ภาพ : สาขิน ขาวไชยมหา