นศ.ชั้นปีที่ 1คณะวิทย์ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน
Mon 5 Aug. 2019

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ต่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔  "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"   ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าอาคาร SC.๐๖   และบริเวณชั้น B  อาคาร SC.๐๘ เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.  โดยมี ผศ.สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดี เป็นประธานในพิธี  มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก  กิจกรรมมี การถวายมาลัยข้อพระกรโดยท่านคณบดี การถวายพานพุ่มโดยตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชุด  “ระบำดาวดึงส์”    จากนั้น นายวิษณุ กองคำ ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวอาเศียรวาท   นายธนวินท์ ตราชู  นายกสโมสรนักศึกษานำกล่าวคำถวายราชสักการะ  และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณตนพร้อมการถวายบังคม โดยนายธิติวุฒิ ชูเสน  หัวหน้านักศึกษา ชั้นปีที่ ๒  เป็นผู้นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฎิญาณตน


กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  เป็นกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นในทุกปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

 

ภาพและข่าว โดย สุขทวี คลังตระกูล