มข.นำนวัตกรรมการเรียน สู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้
Mon 5 Aug. 2019

     สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วยศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด เครือข่ายมหาวิทยาลัยคณิตศาสตรศึกษา ได้ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนภายใต้ความร่วมมือของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เรื่อง การใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ผ่านการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

     โดยกิจกรรมในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม จากนั้นได้มีการบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ผ่านการใช้หนังสือเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียนคณิตศาสตร์” และการบรรยายในหัวข้อ การทำ “kyozai Kenkyu (เคียวไซ เคงคิว)” ใน “การศึกษาชั้นเรียน” และ “วิธีการแบบเปิด” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด  นอกจากนั้นยังได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของวิทยากรทั้ง อาจารย์ ดร.เอนก สุดจำนงค์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาจารย์ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์ ดร.ธัญญา กาศรุณ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาจารย์ ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และอาจารย์ ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้เข้าไปร่วมพัฒนาชั้นเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

     และในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ได้มีกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การลบ (1) กิจกรรม มาหาหนูแฮมสเตอร์ตัวเมียกันเถอะ โดย คุณครูฤทัยรัตน์ ขันธ์เกตุ คุณครูโรงเรียนหวังดี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีทีมการศึกษาชั้นเรียนผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมการอบรมร่วมสังเกตชั้นเรียน และได้มีการจัดการสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาวิชาชีพครูแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่า การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เพื่อให้ทุกคนที่ร่วมสังเกตชั้นเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน

     นอกจากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนเพื่อใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดย สิบตำรวจโทพลทอง เพ็งวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ นายไวยากรณ์ ยะนะโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  โรงเรียนต้นแบบการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด ( Open Approach) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และ 2550 ตามลำดับ ร่วมด้วย ผู้อำนวยการจากโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมศรีสะเกษ ซึ่งประกอบด้วย นายสมรักษ์ พรมมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด นายชัชวาล บัวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ นายพล สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์

     โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ทีมบริหารจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายคณิตศาสตรศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จำนวน 165 คน จาก 41 โรงเรียน

 

 

ข่าว  พีรณัฐ เอี่ยมทอง

ภาพ  อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร