GE มข.จัดสัมมนา "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา"
Thu 11 Jul. 2019

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา" โดย ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นอาจารย์ นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และจากคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 175 คน ณ ห้อง GL 315 อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3

          เวลา 9.00 น. ได้มีพิธีเปิดการสัมมนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป เป็นประธานพิธีเปิด  และต่อด้วยการเป็นวิทยากรบรรยาย ในเรื่อง “กระบวนการ และแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา” ในภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมปฏิบัติการ : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาและการจัดทำรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากร  ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมมนาครั้งนี้ ได้แก่ รศ.สุภาพ  ณ นคร  ผศ.ธีรพันธ์  บัญญัติรัชต  ผศ.ดร.วรรณดี  บัญญัติรัชต  ผศ.มณีวรรณ  แท่นรัตนวิจิตร และ นางสาวพัชนี สมพงษ์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร  และได้มีสรุปกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา และพิธีปิดการสัมมนาในเวลา 16.00 น.

          การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา" จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอน การพัฒนาด้านเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน และมีโอกาสร่วมสร้างบุคลากรที่เก่งและดีให้กับสังคม รวมถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม(Ethics and Moral)ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and esponsibility) และ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical nalysis, Communication and Information Technology Skills) และและคุณลักษณะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องมีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและของกลุ่ม โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบัติได้   สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาของตนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่น ๆ   สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยยอมรับข้อจำกัดของธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตน   มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย และเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจของตนอยู่เสมอ  และมีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

ข่าว    :   วัชรา   น้อยชมภู

ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู  /  จักรินทร์  ศิลารัตน์  /  พัชนี  สมพงษ์