Trends in Biofuels and Biochemicals Research Meeting
Thu 11 Jul. 2019

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น กลุ่มวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารมูลค่าเพิ่มจากชีวมวลทางการเกษตร ภายใต้ทุนส่งเสริมการวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2559 ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง ได้จัดการประชุมกลุ่มวิจัยประจำปี ครั้งที่ 3 ขึ้นภายใต้หัวข้อ Trends in Biofuels and Biochemicals Research” ทางกลุ่มวิจัยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการด้านการบริหารระบบงบประมาณ สกสว. และ ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาภายใต้กลุ่มวิจัย รวมทั้งบุคคลทั่วไป ได้เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย ตลอดจนแนวทางในการทำงานวิจัยด้านการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมีภัณฑ์จากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยด้านเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมีภัณฑ์ ระหว่างนักวิจัยในกลุ่มวิจัยกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมในภาคเช้าของการประชุม เริ่มต้นด้วยการสรุปภาพรวมผลการวิจัยภายใต้โครงการเมธีวิจัยอาวุโสฯ ในรอบ 3 ปี โดย ศ. ดร.อลิศรา เรืองแสง หัวหน้าโครงการวิจัย ตามด้วยการบรรยายพิเศษโดย ศ. ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อ “สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและแนวทางการจัดการ” จากนั้นกิจกรรมก็เข้าสู่ช่วงเวทีเสวนา โดยเริ่มเวทีเสวนาแรก ในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยด้านเชื้อเพลิงชีวภาพภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจฐานชีวภาพ” วิทยากรผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย ดร.ชัยวัฒน์ แววศักดิ์ ศูนย์ ECoWaste มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณอนันต์ แดงฉ่ำ บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด คุณเศรษฐา งามมานะ ศูนย์นวัตกรรม ไออาร์พีซี  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด ผศ. ดร.สมพงศ์ โอทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี รศ. ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และเวทีเสวนาที่สอง ในหัวข้อ “การผลิตเคมีชีวภาพเพื่อตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรม New S-Curve” วิทยากรประกอบด้วย ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น สถาบันวิทยสิริเมธี รศ. ดร.ณัฎฐา ทองจุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ. ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดร.ศีลพงศ์ ใบเงิน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยมี ผศ.ดร.อภิลักษณ์ สลักคำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

กิจกรรมในภาคบ่าย เริ่มขึ้นด้วยการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ของนักวิจัยและนักศึกษา จากนั้นกิจกรรมเข้าสู่เวทีเสวนาสุดท้าย ในหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยด้านสาหร่ายไปสู่การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ” วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ศ. ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.สรวิศ เผ่าทองสุข ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ดร.โสภณ สิริศรัทธา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย (วว.) โดยมี รศ. ดร.มัลลิกา คงเกียรติขจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการเสวนา กิจกรรมต่อมาเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยเด่นของนักวิจัยภายใต้กลุ่มวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ. ดร.ประวิทย์ คงจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผศ. ดร.อภิลักษณ์ สลักคำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ. ดร.สุรีวัลย์ สิทธิจันดา มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมกลุ่มวิจัยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 93 คน และวิทยากร 15 คน บรรยากาศภายในการประชุมตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความเข้มข้นทางด้านวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ และความคิดเห็นจากทั้งนักวิจัยของกลุ่มวิจัย ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม นับเป็นเวทีที่สำคัญเวทีหนึ่งที่ช่วยให้นักวิจัยได้พบกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับภาครัฐและอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดงานวิจัยใหม่และพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเดิมทางด้าน “เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมีภัณฑ์” ให้สามารถยกระดับจากงานวิจัยในห้องปฏิบัติการไปสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ในอนาคต และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมีภัณฑ์ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน