นศ.ออกแบบสถาปัตย์ คว้ารางวัลออกแบบถ้วยรางวัล“ศรีกาสะลอง”
Fri 5 Jul. 2019

           ขอแสดงความยินดีกับ  นายธนกฤต เครื่องตรงจิตร นักศึกษาสาขาออกแบบ ชั้นปีที่ 3 ในการคว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดออกแบบถ้วยรางวัลศรีกาสะลอง ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อมอบให้แด่ บุคคล นักศึกษา และศิษย์เก่า ที่เป็นแบบอย่างด้านการปฏิบัติตามคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และหรือ จรรยาบรรณ และมอบเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งมีการประกาศผลรางวัลการออกแบบตามประกาศของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ (43/2562) ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

          ผลงานออกแบบชุดนี้ นายธนกฤต เครื่องตรงจิตร กล่าวถึงแนวความคิด“กาสะลอง 7 กลีบ” คือรางวัลศรีกาสะลอง เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่แสดงถึงการปฏิบัติตน ด้วยความชอบ ตามคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ที่ดีงาม โดยสื่อออกผ่านถ้วยรางวัล โดยให้มีโครงสร้างมาจากพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้า อันแสดงถึงการแสดงธรรมอันประเสริฐ ใช้ดอกกาสะลองที่เป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ เป็นกาสะลองดอกพิเศษคือมี 7 กลีบ แสดงถึง ในที่นี้มีกุศลธรรม 7 ประการเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ทราบได้ชัดว่า เมื่อมีประจำในจิตสันดานของบุคคลใด บุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นสตรีหรือบุรุษ ย่อมได้รับการขนานชื่อว่า สัตบุรุษ กุศลธรรม 7 ประการนี้เรียกว่า สัปปุริสธรรม 7 หรือกาสะลองแต่ละกลีบ อธิบายดังนี้

1. ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ

2. อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล

3. อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน

4. มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ

5. กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาล

7. ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเลือกคบบุคคล

          สัปปุริสธรรมทั้ง 7 ข้อนี้ สรุปเป็นคำจำกัดให้กำหนดง่ายๆ ว่า รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้สังคม รู้บุคคล เป็นกุศลธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นคนดี โดยไม่ขึ้นอยู่กับชาติกำเนิด ฐานะ ความเป็นอยู่ หรือความมีการศึกษาสูง บุคคลใดเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักความพอดี รู้จักเวลา รู้จักชุมชนหรือสังคม และรู้จักเลือกคบคน บุคคลนั้นก็สามารถที่จะเป็นคนดี เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ หรือเรียกว่า เป็นคนเต็มคน คนดีที่แท้ ซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณค่าอย่างแท้จริงของมนุษยชาติ และกลีบดอก 7 กลีบยังแสดงถึง คณะมนุษยศาสตร์ที่ก่อตั้งเป็นคณะลำดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย ด้วยรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่ ที่ผสมผสานความโมเดิร์นเข้าไปในงานทำให้งานมีเอกษณ์ และความหมายที่ดีงามตามขนบทำเนียบคำสอนของพระพุทธศาสนา ทำให้ชนะใจกรรมการในครั้งนี้ครับ

          ผลงานล่าสุดของนายธนกฤต เครื่องตรงจิตร ที่ผ่านมาได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการ ยกระดับธุรกิจเริ่มต้น Boost Up Entrepreneurs 2562 เป็นเงินรางวัล 10,000 บาท เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารแก่นมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ นายธนกฤต เครื่องตรงจิตร  ได้ทิ้งท้ายว่า ขอบคุณคณาจารย์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ได้สอนผมในเรื่องการวิเคราะห์ การทำงาน การออกแบบ ในด้านต่าง ๆ พี่อยากฝากน้องๆไม่ว่าทั้งในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือในสาขาการออกแบบ ว่าหากเราตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วขอให้น้อง ๆ จงตั้งใจทำให้ความรักต่อสายงาน และม่ใช่ว่าจะสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ตลอดแต่มันคือบทเรียนในแต่ละครั้งว่าเราควรมองงานในมุมต่าง ๆ ให้มากขึ้น อย่าเพิ่งคิดว่าความคิดแรกของเราคือความคิดที่ดีแล้ว จงพยายามคิดและเสก็ตให้มากขึ้น จะสามารถทำให้เรามองเห็นงานเรามากขึ้นหลายมุมมอง แนวคิดและการศึกษาที่ได้ศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้ความรู้ของนักออกแบบทุกคนค่อย ๆ ผลิบาน จนทำให้ผมสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการต่าง ๆ รวมถึงรางวัลในครั้งนี้มาได้ครับ

 

ข้อมูลภาพประกอบ : นายธนกฤต เครื่องตรงจิตร 
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ