ผู้พัฒนาธุรกิจStart upนำผลงานวิจัยด้านการจราจรของนักวิจัย มข.ไปต่อยอด
Wed 15 May. 2019
        วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธฺ์ เรื่อง "โปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบการฝ่าฝืนสัญญานไฟจราจร" จัดโดย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ลงนาม กับ ตัวแทนของบริษัท เจพี อินเทลลิเจ็นท์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดย คุณ เจษฎา คำผอง กรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล   รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข. ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย มข. อาจารย์ ดร.วาธิส ลีลาภัทร  นักวิจัย ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้พัฒนาโปรแกรม และยังเป็นกรรมการบริษัท เจพี อินเทลลิเจ็นท์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ร่วมลงนาม และ ผู้บริหารระดับคณะวิชา รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน
       รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนคือสาเหตุการตายอันดับ 3 ของประเทศในแต่ละปี ประชาชนต้องเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก โปรแกรมรายงานผลที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาขึ้นมานี้ จะเป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมการใช้กฏจราจรและป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ ก่อให้เกิดความปลอดภัยของการใช้ถนนทำให้ประชาชนได้ตระหนักในกฏจราจรมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ถนนเอง  ในวันนี้จะเป็นการขยายผลและนำไปสู่การผลิตและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง โดยบริษัท เจพี อินเทลลิเจ็นท์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   เป็นสิ่งที่มหาวิทยาขอนแก่นมีความภาคภูมิใจในนักวิชาการของเราที่ได้สร้างผลงานที่มีชื่อเสียงและที่มีประโยชน์ต่อสังคมแล้วจะป้องกันการสูญเสียจากการจราจรบนท้องถนน
     โปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบการฝ่าฝืนสัญญานไฟจราจร เป็นผลงานวิจัยและการศึกษาระดับปริญญาเอกขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ของ คุณ เจษฎา คำผอง โดยมี ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี เป็นผู้สร้างผลงาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วาธิส ลีลาภัทร ในฐานะนักวิจัย ซึ่งผลงานได้ถูกนำไปใช้เชิงการศึกษาวิจัยในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมาแล้วกว่า 2 ปี ซึ่งเป็นผลงานที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนบริษัทผู้พัฒนาธุรกิจ Start up โดย คุณ เจษฎา คำผอง และ ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี กรรมการบริษัท เจพี อินเทลลิเจ็นท์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดซึ่งได้เป็นผู้ที่เคยศึกษาวิจัยได้กลับมาเพื่อขอลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธฺ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ถูกต้องของมหาวิทยาลัยต่อไป
     ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมผลงานเผยว่าโปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบการฝ่าฝืนสัญญานไฟจราจร ได้นำมาใช้ได้จริงในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเป็นเวลา 2 ปี โดยในตัวโปรแกรมแบ่งเป็น 2 ส่วนคือการตรวจสอบการฝ่าฝืนสัญญานไฟจราจรซึ่งจะทำงานอัตโนมัติผ่านกล้อง CCTV  และ โปรแกรมการตรวจจับการไม่สวมหมวกนิรภัยซึ่งตรวจจับการไม่สวมหมวกนิรภัยยังต้องพัฒนาระบบอัตโนมัติเพิ่มเติมซึ่งทางบริษัทจะมีการนำไปพัฒนาในปีนี้เพื่อต่อยอด และนำไปใช้ในพื้นที่อื่นๆเช่นในเขตเทศบาลอุดรธานี และที่ อำเภอวารินชำราบ รวมทั้งเมืองใหญ่ๆอื่นในภาคอีสาน  ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นผลงานของคนไทยจึงมีความสะดวกในการใช้งานและดูแลซึ่งต่างจากโปรแกรมของต่างประเทศที่มีการใช้อยู่ซึ่งมีราคาสูงการปรับปรุงอัพเดตต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญของต่างประเทศจึงทำให้โปรแกรมของเราได้รับความสนใจ
    ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล   รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  ซึ่งร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่ผลงานของนักวิจัยของเราได้ก่อประโยชน์และเป็นที่สนใจ ผลงานการวิจัยพัฒนาที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งแม้ผู้ที่พัฒนาเองต้องการนำไปใช้อื่นใดต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากงานวิจัยต่างๆของคณาจารย์แล้วยังรวมผลงานการศึกษาของนักศึกษาอีกด้วย เช่นในกรณีนี้เป็นการวิจัยในระดับปริญญาเอก เมื่อผู้วิจัยพัฒนาไปเปิดบริษัทStart upและต้องการที่จะนำผลงานลิขสิทธิ์นี้ไปใช้ในนามของบริษัทหรือจะนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อต้องมีการดำเนินการตามเงื่อนไขลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย การดำเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานี้จะช่วยคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นำไปใช้และผลประโยชน์ที่ได้รับกลับคืนมาจากการขออนุญาตใช้สิทธิ์ยังจะเป็นรายได้ที่นำกลับมาส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อๆไปอีกด้วย
 
ข่าว/ภาพ : อุดมชัย สุพรรณวงศ์