มข.ร่วมภาคี ปลูกป่า 1,000 ต้น ตระหนักโลกร้อน เดินหน้าองค์กรคาร์บอนต่ำ
Wed 15 May. 2019

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำนักหอสมุด ร่วมกับ กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดกิจกรรม โครงการปลูกป่า “คน มข. หัวใจไร้คาร์บอน” โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล   รักษาการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในงาน  รศ.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวรายงาน  ในการนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณาจารย์ บุคลากรจากหน่วยงานภายใน และ ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และศูนย์บริการข้อมูลจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ณ บริเวณพื้นที่ป่ายางนาข้างสนามฟุตบอลสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          โครงการปลูกป่า “คน มข. หัวใจไร้คาร์บอน” มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อให้บุคลากร และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า     และ ช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน
          รศ.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า สำนักหอสมุดได้กำหนดนโยบายการพัฒนาองค์กรให้เป็นห้องสมุดสีเขียว Green Library เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงาน และ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้    จึงได้ร่วมมือกับ กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงจัด โครงการปลูกป่า คน มข. หัวใจไร้คาร์บอน  ขึ้น
          ปัจจุบันภาวะโลกร้อนมีความสำคัญมากขึ้น  กอปรกับในปี 2562 ได้ครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบ 40 ปี จึงจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ขึ้น ด้วยการปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้นประกอบด้วย ต้นสักทอง ต้นพยุง ต้นมะค่า ต้นตะเคียนทอง ต้นตะแบก และ ต้นยางนา ซึ่งการปลูกไม้ยืนต้นเป็นจำนวนมากครั้งนี้  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม  สร้างจิตสำนึกให้ผู้มาร่วมงานเกิดความตระหนักลดภาวะโลกร้อน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ด้วยกัน และ ระหว่างหน่วยงานอีกด้วย
          รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล   รักษาการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวชื่นชมผู้จัดงานที่ให้ความสำคัญและเป็นแบบอย่างขององค์กรที่ดำเนินงานที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กรคาร์บอนต่ำซึ่งเป็นการสนองนโยบายภาครัฐ  และใส่ใจสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ

ภาพ : บริพัตร ทาสี  ข่าว : รวิพร  สายแสนทอง