มข.เปิดโรงเรือนต้นแบบผลิตแมลงกินขยะอินทรีย์มุ่งเป้าอุตสาหกรรมสีเขียว
Fri 10 May. 2019

     ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิด โรงเรือนต้นแบบวิจัยและผลิตแมลงอุตสาหกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล   รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.  ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเกษตรศาสตร์  ศาสตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง หัวหน้าสาขากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) สื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิด ณ หมวดแมลงอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
     โรงเรือนต้นแบบวิจัยและผลิตแมลงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแมลงกินขยะอินทรีย์ หรือ หรือ Black soldier fly ในเชิงพาณิชย์ และ วิจัยแมลงดังกล่าวสำหรับการขจัดขยะอินทรีย์และหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าและนำไปใช้ประโยชน์
     รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล   รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า  วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คือ การเป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์  ซึ่งโรงเรือนต้นแบบวิจัยและผลิตแมลงอุตสาหกรรม  เป็น โรงเรือนต้นแบบ ทีสอดคล้องกับพันธกิจโดยตรง  เกิดขึ้นโดยข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และ ร่วมลงทุน ระหว่างบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) กองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ องค์ความรู้ในการวิจัยแมลงกินขยะอินทรีย์ของ ศาสตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง และคณะผู้วิจัย สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา ที่ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอดการใช้แมลงชนิดนี้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
    “ปัจจุบันมีการศึกษาการใช้ประโยชน์จากแมลงอย่างแพร่หลาย ซึ่ง โครงการนี้เป็นครั้งแรกในการนำแมลงมาเลี้ยงจริงเป็นล้านตัว  เพื่อใช้ในอุตสหกรรม  ถือเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน  หรือ Circular Economy  แนวทางธุรกิจที่เน้นหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียให้กลับไปเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ   สามารถนำไปใช้จริงกับภาคการผลิตอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์   เช่น การใช้หนอนจำนวนมากจากโรงเรือนกินมูลสัตว์ ได้ผลผลิตเป็นปุ๋ยซึ่งเป็นการควบคุมสิ่งแวดล้อมสะอาดโดยใช้แมลง  ฉะนั้นโครงการนี้  จึงเป็นการพัฒนางานวิจัยที่สามารถสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต ”  รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าว
     นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการใช้แมลงในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ ว่า จากกระบวนการชำแหละสุกร  จะมีเลือดสุกรอยู่ด้วย  บางส่วนนำไปจำหน่าย แต่ บางส่วนที่แตกจะเป็นของเสียกำจัดโดยการฝังกลบ  ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม  แต่ปัจจุบันจะนำเลือดที่แตก ไปเป็นอาหารแมลง  และถ่ายมูลออกมาเป็นปุ๋ยชีวภาพซึ่งขยะก็จะหายไปในที่สุด 
     “ในอนาคตอาจจะนำแมลงดังกล่าวไปใช้กำจัดขยะอินทรีย์ เช่น ผัก เนื้อสัตว์  ในตลาดสด ที่มีขยะอินทรีย์เป็นจำนวนมาก  เป็นอีกแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียโดยไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม”นายวนัส  กล่าว
     ศาสตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง หัวหน้าสาขากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ เปิดเผยว่า โครงการนี้ เป็นงานจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยได้ขยายผลจากห้องปฏิบัติการไปสู่การใช้ประโยชน์จริง  โดยการนำแมลงกินขยะอินทรีย์  หรือ Black soldier flyมาเพาะเลี้ยง  เพื่อให้เกิดหนอน และ นำหนอนเหล่านี้ไปกำจัดขยะอินทรีย์  เช่น ขยะที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์   นอกจากนี้ ตัวดักแด้ยังมีคุณค่าอื่นๆร่วมด้วย  เช่น เป็นอาหารสัตว์  ซึ่งมีโปรตีนสูง มีไขมัน  นอกจากนี้กำลังวิจัยว่าสารเคมีบางชนิดในดักแด้ยังสามารถนำไปเป็นยาได้ด้วย
     “แมลงตัวนี้มีวงจรชีวิตประมาณ 1 เดือน  เป็นแมลงปลอดภัยในธรรมชาติ ไม่นำโรค ไม่เป็นศัตรูพืช   มีหน้าที่กินขยะชีวภาพทุกชนิด  โรงเรือนนี้มีกำลังการผลิตหนอน 3 ล้านตัวต่อเดือน มากพอในการนำไปใช้จริงในฟาร์มต่างๆ  และจะมีการขยายผลสร้างโรงเรือนแบบนี้ทั่วประเทศ เพื่อกำกัดขยะอินทรีย์  ทำให้วงจรการเลี้ยงสัตว์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   นอกจากนี้ยังสามารถนำไปกำจัดขยะอินทรีย์เศษอาหารตามบ้านเรือน  โดยหนอนอายุ 5 วัน จำนวน 1 พันตัว  สามารถกินขยะอินทรีย์ 1 กิโลกรัม ภายใน 2 อาทิตย์ เมื่อหนอนก็จะกินอาหารจะได้ปุ๋ย  หลังจากนั้นหนอนจะกลายเป็นดักแด้ และเป็นตัวเต็มวัยไปบินสู่ธรรมชาติ  ไม่มีพิษ”ศาสตราจารย์ ดร. ยุพา กล่าว
       ทั้งนี้ โรงเรือนต้นแบบวิจัยและผลิตแมลงอุตสาหกรรม เป็นความร่วมมือทางวิชาการและร่วมลงทุน ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้กองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนเชิงพาณิชย์ กับบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) และ ยังได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์รุ่น 2,12,22,32,42 และ52 ในการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ

 

ขอบคุณภาพ : ประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์   ข่าว :  รวิพร สายแสนทอง