‘เลี้ยงกบด้วย Smart Farm’ หนุนทักษะอาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการ
Fri 10 May. 2019

อาชีพเกษตรกรรมอยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และสินค้าการเกษตรยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศอีกด้วย สืบเนื่องมาจากรัฐบาลได้มีนโยบายเศรษฐกิจโมเดล Thailand 4.0 ขึ้น โดยเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม  (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัด “โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ‘การเลี้ยงกบด้วยระบบ Smart Farm เชิงพาณิชย์’ ทั้งนี้ ดร.อภิรชัย วงศ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

Smart Farm หรือ ฟาร์มอัจฉริยะเป็นนโยบายสำคัญของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการเกษตร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) คือ การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานเข้ากับงานด้านการเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับเกษตรกร โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเลี้ยงกบด้วยระบบ Smart Farm เชิงพาณิชย์” ได้รับการสนับสนุนจาก ‘กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม’ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้เทคโนโลยีด้าน Smart Farm มาใช้ในการเลี้ยงกบให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายสู่การเป็นผู้ประกอบการบ่มเพาะ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ตั้งแต่ เรื่องชีววิทยาและนิเวศวิทยา การเพาะเลี้ยงกบ การนำระบบ Smart Farm เข้ามาใช้ในการเลี้ยงกบ อาทิ การใช้ปุ๋ย EM (Efective Microorganisms) ผสมกับมูลของไก่ เพื่อสร้างความสมดุลของน้ำและช่วยดับกลิ่นเหม็นอับในฟาร์มเลี้ยงกบ เป็นต้น ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติและทดลองจริงในสถานที่จริง โดยวิทยากรที่ให้ความรู้ คือ อาจารย์กัมพล ไทยโส อาจารย์ประจำภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในการประกอบอาชีพ อาทิ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การบริหารจัดการด้านการตลาด และเทคนิคการขาย การบริหารการเงิน การอ่านวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน โดย ผศ.ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณสุจิตราภรณ์ วงศ์ศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการบริษัท ดีพร้อมวิทยา จำกัด

 

ภาพ : วีระพงศ์

ข่าว : ณัฐกานต์