วนค.สืบสานประเพณีสงกรานต์ "อีสานโฮมฮัก" ประจำปี 2562
Wed 10 Apr. 2019
               วันที่ 10 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการ "มหาสงกรานต์ อีสานโฮมฮัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2562" โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมรดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีของไทย แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณ เสริมสิริมงคลชีวิต ณ บริหารอาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 
               โครงการ "มหาสงกรานต์ อีสานโฮมฮัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2562" มีกิจกรรมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ซึ่งในปีนี้มีขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ รวมทั้งสิ้น 6 ขบวน ได้แก่ ขบวนแห่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์, ขบวนแห่คณะบริหารธุรกิจ, ขบวนแห่คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ, ขบวนแห่คณะศิลปศาสตร์, ขบวนแห่สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย, ขบวนแห่โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น โดยเริ่มตั้งขบวนแห่ ณ วัดศรีเจริญ เวลา ๐๘.๐๐ น. จากนั้นเคลื่อนขบวนไปยัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมทำกิจกรรม สรงน้ำพระแก้วมรกตเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รดน้ำดำหัวสมมาอาวุโส เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย เป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโสในวิทยาเขตหนองคาย และท้ายสุดการแสดงของขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ของแต่ละขบวน สร้างความสัมพันอันดีต่อกันของบุคลากร นักศึกษา
 
               รองศาสตราจารย์ เพียรศักดิ์ ภักดี รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย กล่าวว่า การจัดโครงการ "มหาสงกรานต์ อีสานโฮมฮัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2562" ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย แสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโสในวิทยาเขตหนองคาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันอันดีต่อกันของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนโดยรอบวิทยาเขตหนองคาย พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง
 
ข่าว : ปาณพล มีเพียร
ภาพ : ปาณพล มีเพียร,อนิรุต สุทธินันท์,ธีรชัย สุขส่ง