หน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ ให้บริการทำฟันฟรีที่ อ.กระนวน
Thu 4 Apr. 2019

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  รศ.ดร.ทพญ.วรานุช   ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ  อาจารย์ ดร.ทพ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ได้นำทันตบุคลากรออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ ออกให้บริการทำฟันฟรีให้แก่ประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน  โดยหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน ถวายสัจวาจา ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ ปฏิบัติภารกิจในฐานะอาสาสมัครในหน่วยทันตกรรมพระราชทานของพระองค์ อย่างเต็มความสามารถ ประพฤติปฏิบัติตน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน  โดย รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์   ได้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ และนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล  จากนั้น  อาจารย์ ดร.ทพ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน นำกล่าวปฏิญาณตน  นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  กล่าวต้อนรับคณะผู้จัดและผู้เข้าร่วมงาน

          รศ. ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์  กล่าวถวายราชสดุดี ความว่า “ข้าพระพุทธเจ้า  พร้อมด้วยบุคลากร และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า   ล้วนมีความปลาบปลื้มปิติโสมนัส  เป็นล้นพ้น   ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แห่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีนธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ  สยามบรมราชกุมารี   ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในที่นี้   ล้วนมีจิตโสมนัส   และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท  ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่  ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ด้วยพระราชหฤทัย เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจ ของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา”

            “เนื่องในวาระอันเป็นศุภมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ขอพระราชทานถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขออำนาจผลบุญแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พร้อมทั้ง อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและพระบารมีแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราช ทุกพระองค์ โปรดอภิบาล ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคาพาธ   และอุปัทวันตรายทั้งปวง  พระชนมายุยิ่งยืนนาน  ทรงพระเกษมสำราญเป็นนิตย์ขอทุกสิ่ง จงสัมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา เป็นมิ่งขวัญของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตราบจิรัฐิติกาล เทอญ”

            อาจารย์ ดร.ทพ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์  กล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณ  ความว่า  “ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัจวาจา ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าจะประพฤติปฏิบัติตน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำพระราชดำรัสใส่เกล้าและยึดถือปฏิบัติ ดำเนินตามพระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระราชคุณธรรมจรรยา มาเป็นแนวทางการดำรงชีวิต จักปฏิบัติภารกิจในฐานะอาสาสมัครในหน่วยทันตกรรมพระราชทานของพระองค์ อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธาน เพื่อพัฒนาทันตสุขภาพ รวมถึงเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขความเจริญของประชาชนของพระองค์ ให้เกิดความเจริญมั่นคง ของราชอาณาจักรไทยสืบไป”

            นายเพชร สุพพัตกุล  กล่าวต้อนรับว่า  “นามของประชาชนชาวอำเภอกระนวน ต่างมีความยินดี และรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่ง ที่ทีมทันตกรรมพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ภายในโครงการจัดบริการทันตกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ออกมาบริการรักษาทางทันตกรรม ในวันนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

            การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ฯ ณ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้  เป็นอีกครั้งที่ชาวทันตบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ร่วมมือร่วมใจร่วมออกหน่วยให้บริการรักษาทางทันตกรรม ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน อุดฟัน   ถอนฟัน  ขูดหินปูน  เคลือบฟลูออไรด์ และให้ความรู้ทางทันตสุขศึกษาให้แก่ประชาชน จำนวนกว่า 200 คน  เป็นการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ที่ยึดมั่นดำเนินภารกิจเพื่อแก้ปัญหาโรคช่องปากของชาวชุมชนด้วยความใส่ใจ ยึดมั่นในอุดมการณ์  และช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู