คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯร่วมกับ สสวท.อบรมยกระดับคุณภาพโรงเรียน
Thu 4 Apr. 2019

               เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม NK1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ โครงการโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมีโรงเรียนในจังหวัดหนองคายเข้าร่วมกว่า 16 โรงเรียน

               การอบรมแบ่งเป็น 5 หลักสูตร หลักสูตรที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2562 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science ESS) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาสาสตร์ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สภาพแวดล้อมธรรมชาติเข้าใจความเป็นไปของโลก เรียนรู้ ตระหนัก และเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลกซึ่งจะส่งผลให้ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจวิชาดังกล่าวไปสู่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติในท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลกผ่านการศึกษาวิจัยในลักษณะของวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science ESS) เพื่อที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ของระบบต่างๆของโลกตระหนักถึงสภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อม และพร้อมกันรับผิดชอบในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของโลกที่จะป้องกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าว : ปาณพล มีเพียร
ภาพ : ธีรชัย สุขส่ง,อนิรุต สุทธินันท์