มข.จัดใหญ่ “มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day”
Thu 14 Mar. 2019

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงาน “มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day” ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”  เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยสุขภาวะต้นแบบ ให้กับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการ วิจัยโครงการ “การพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”   กล่าวรายงานต่อ  รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ประธานในพิธีเปิด  โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะหน่วยงาน  และผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก พร้อมด้วยสื่อมวลชนให้ความสนใจอย่างคับคั่ง  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และมีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่สากล ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และหนองคาย มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำให้คณะ หน่วยงาน ต้องดำเนินการทั้งการเรียนการสอน การวิจัย และให้บริการวิชาการกับสังคมในหลายรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น 27 คณะ และ 53 ศูนย์/สถาบัน/สำนัก  รวมจำนวนบุคลากรราว 12,000 คน โดยคณะ หน่วยงาน พัฒนาการบริหาร การจัดการ และการดำเนินพันธกิจต่าง ๆ เพื่อมุ่งตอบสนองต่อทิศทางและเป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ส่งผลให้ต้องปรับปรุงกระบวนทัศน์หลายเรื่องเพื่อนำพาองค์กรไปสู่การแข่งขันระดับสากล  เนื่องจากการทำงานของบุคลากรที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลากับเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมการบริหารจัดการที่นำมาใช้ในองค์กร ตลอดจนการทำงานที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการ จึงมีการกำหนดการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขของมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น พร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อีก 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล เชียงใหม่ เทคโนโลยีสุรนารี มหิดล ราชภัฏเทพสตรี วลัยลักษณ์ สงขลานครินทร์ และอุบลราชธานี เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยสุขภาวะต้นแบบ ร่วมกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. 

          ทั้งนี้ จากผลการวิจัยโครงการ “การพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ได้เกิด “มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day” ขึ้น  เพื่อนำเสนอผลของโครงการ และเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรที่ทำให้คนทำงานมีความสุข ตามแต่ละรูปแบบของคณะหน่วยงานเป้าหมาย และได้แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะในระดับคณะหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะนำผลดังกล่าวใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงแนวนโยบายการบริหารจัดการเพื่อความสุขของคนทำงาน และถือเป็นประโยชน์ต่อการขยายเครือข่ายองค์กรสุขภาวะไปสู่มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแม่ข่ายต่อไป

          รศ.ดร.ดุษฎี  อายุวัฒน์  กล่าวว่า  “"มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day" เป็นการสรุปและประเมินผล ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของการดำเนินโครงการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เพื่อให้คณะ หน่วยงาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขอย่างมีส่วนร่วมจากบริบทองค์กร จนเกิดเป็นองค์กรสุขภาวะ และขยายภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะไปสู่มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   การดำเนินโครงการนี้ ทำให้เกิดการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กรสู่องค์กรสุขภาวะ จนได้แผนพัฒนาการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ สามารถกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของคณะ หน่วยงาน ที่ใช้ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น “องค์กรสุขภาวะ” และสามารถนำแผนการพัฒนากระบวนการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ ไปต่อยอดให้เกิดวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน จนเกิดเป็นรูปแบบการสร้างสุข ระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเกิดเครือข่ายนักสร้างสุขทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร”

          “จากการร่วมมือกันในการพัฒนารูปแบบการสร้างสุขของบุคลากรในคณะหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองผ่านการคิดวิเคราะห์สภาพการทำงาน การดำเนินชีวิต และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การสร้างสุขภาวะระดับองค์กร  ปัจจัยความสำเร็จประการหนึ่งคือ การตระหนักถึงการเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงานให้แก่ คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรสุขภาวะระดับคณะ หน่วยงาน (Faculty or Institute Committee of Healthy Organization: FCHO) ทั้งนี้คณะผู้ดำเนินโครงการ กำหนดแผนดำเนินโครงการ เป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การรู้จักสภาวะความสุขของคนทำงานในองค์กร เป็นระยะที่จะดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อสำรวจสภาวะความสุขของคนทำงานในคณะ หน่วยงาน ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย   ระยะที่ 2 ออกแบบการสร้างองค์กรสุขภาวะ ในกระบวนการนี้ มุ่งให้คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะในคณะ หน่วยงานเป้าหมาย   ระยะที่ 3 ลงมือสร้างสุขเพื่อตนเองและองค์กร เป็นกระบวนการที่คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะระดับคณะ หน่วยงาน (FCHO) ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้ออกแบบไว้ในระยะที่ 2 โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว คณะผู้ดำเนินโครงการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ร่วมเรียนรู้ ติดตาม สังเกตการณ์การดำเนินกิจกรรม ใช้กระบวนการประชุม โดยใช้แนวคิดตามหลัก PDCA Model (Plan–Do-Check-Act)  และระยะที่ 4 ประเมินการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ โดยจัด "มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day" ขึ้น

          รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร  กล่าวว่า  “มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day ที่ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ ฯ ซึ่งคณะทำงานโครงการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเสริม มหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่ “องค์กรสุขภาวะ” ซึ่งเป้าหมายของการดำเนินโครงการ คือ ให้คณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขอย่างมีส่วนร่วมจากบริบทองค์กร จนเกิดเป็นองค์กรสุขภาวะ โดยมีการสร้างเสริม พัฒนา กระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรสุขภาวะ ที่ครอบคลุมประเด็น Happy Workplace 8 ประการ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรสุขภาวะ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และขยายภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ ไปสู่มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่เป็นลูกข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

          “กิจกรรม มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day ครั้งนี้ จะช่วยให้ทราบถึงกิจกรรมสร้างสุขที่คณะ หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการผ่านมา ก่อให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ นวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรที่ทำให้คนทำงานมีความสุข เพื่อที่จะนำไปสู่กลยุทธ์และเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวที่อยู่บนพื้นฐานของบริบทองค์กรของมหาวิทยาลัย อันจะพัฒนาไปสู่องค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งการสร้างความสุขของบุคลากรในอนาคตได้อย่างยั่งยืน” รศ.ดร.รัชพล  กล่าวในที่สุด

          ในงาน มีการแสดงบนเวที “ดนตรีสร้างสุข” โดยวง KKU Big Band  ขณะเดียวกัน ได้มีนิทรรศการนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรที่ทำให้คนทำงานมีความสุข  จัดโดยคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้ชมอย่างน่าสนใจ   ในงานครั้งนี้ จัดให้มีปาฐกถาพิเศษ “ทัศนะการสร้างสุขในองค์กร” วิทยากรโดย  ดร. บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานส่วนบุคคลแห่งประเทศไทย 

          ในภาคบ่าย มีการแสดงบนเวที  “ดนตรีสร้างสุข”  โดยบ้านชีวาศิลป์  ต่อด้วยการแสดงสุนทรของผู้ชนะจากการประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ หัวข้อ “Happiness at KKU”  จากนั้นได้เป็นการประกวดร้องและเต้นเพลง "KKU Street Cover Dance 2019: ร้อง เล่น เต้น สร้างสุข"  โดยมีผลการประกวดประเภทต่าง ๆ ดังนี้

การประกวดวาดภาพ “ศิลปะ สร้างสุข”

ได้รับรางวัล 3 ทีม ได้รับรางวัลทีมละ  1,000 บาท

การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “Happiness at KKU”  ได้รับประกาศนียบัตร

ประเภทบุคลากร   รศ.ดร.กภ.อรวรรณ  บุราณรักษ์           คณะเทคนิคการแพทย์    

ประเภทนักศึกษา  นางสาวมลฤดี   ขจีวรกุล                   คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทนักเรียน  เด็กหญิงสุภาพร  เจนวิถีสุข                 โรงเรียนพัฒนาเด็กประชาสโมสร

การประกวด "KKU Street Cover Dance 2019: ร้อง เล่น เต้น สร้างสุข"

รางวัลชนะเลิศ   ทีม AMS เต้ย เต้ย  คณะเทคนิคการแพทย์         เงินรางวัล   8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมรุ่นใหญ่ วัยสะออน สาวสำนักหอสมุด         เงินรางวัล   5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมฟันดีมีสุข  คณะทันตแพทยศาสตร์   เงินรางวัล   3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลPopular Vote   ทีมฟันดีมีสุข  คณะทันตแพทยศาสตร์        เงินรางวัล   2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย  จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ทีมนางฟ้าสารภัญ 2019           คณะวิศวกรรมศาสตร์      เงินรางวัล   1,000 บาท  

ทีม Power Angle                 คณะวิทยาศาสตร์          เงินรางวัล   1,000 บาท  

          นับว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขับเคลื่อนรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร หรือคณะ หน่วยงาน ไปสู่องค์กรสุขภาวะ ด้วยบริบทของคณะ หน่วยงานตนเอง อันเป็นการสร้างเสริมและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในองค์กร สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความสุขของคนทำงานในมหาวิทยาลัย พร้อมเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรที่ทำให้คนทำงานมีความสุข ตามแต่ละรูปแบบของคณะหน่วยงานเป้าหมาย

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู