มข.จัดอบรมบุคลากร หนุนชีวิตดีหลังเกษียณ เพียงเปลี่ยนแนวคิดการออม
Thu 14 Mar. 2019

     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการจรรยาบรรณดี คิดดี (พลังบวก) ทำดี(พอเพียง) มุ่งสู่ชีวิตดียุค 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม และ วิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น  บรรยายด้าน  หลักการออม การวางแผนทางการเงิน ความสำคัญการออม ทำอย่างไรไม่เป็นหนี้ ในการนี้ มีบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 200 คน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     โครงการจรรยาบรรณดี คิดดี (พลังบวก) ทำดี(พอเพียง) มุ่งสู่ชีวิตดียุค 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณ คุณธรรม และ จริยธรรม ในการปฏิบัติงานรวมถึงมีทัศนคติในการพัฒนาตนเอง การสร้างพลังบวกในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร รวมไปถึงการเห็นความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน การออมเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า รวมถึงการสร้างสุขภาวะที่ดีด้านจิตใจบนพื้นฐานความพอเพียงของตนเอง  ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และ การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและมหาวิทยาลัย
      ศาสตราจารย์ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม และ วิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึง การวางแผนทางการเงินว่า  ต้องการให้บุคลากรคำนึงถึงแผนการจัดการการเงินของตนเอง  ควรจะต้องรวยก่อนเกษียณ ซึ่งหมายถึง หลังเกษียณไม่ควรจะเป็นหนี้ เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่สังคมสูงวัย ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น การที่เกษียณแล้วยังมีหนี้สิน  มีภาระทางการเงิน จะเป็นปัญหาของชีวิต แต่หากรู้จักการวางแผนทางการเงินที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาทำงาน  จะทำให้สามารถจัดการทางการเงินได้ หลังเกษียณจะมีคุณภาพชีวิตที่
      “เราต้องสร้างนิสัยการออม และเปลี่ยนแนวคิดในอดีตแต่เดิมที่มีแนวคิด รายรับ ลบ รายจ่าย เหลือเท่าไหร่แล้วจึง ออม  ให้เปลี่ยนเป็น ได้ ให้ออม10%ของรายรับ  ที่เหลือเป็นรายจ่ายที่ต้องไปใช้ในแต่ละเดือน  นอกจากนั้น จะต้องนำการออมไปขยายดอกผล เช่น การไปลงทุนในกองทุน หรือการไปซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไม่มาก หรือมากก็แล้วแต่ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นให้รายได้กับเราในอนาคต เป็นเงินออมเพื่อจะได้มีชีวิตหลังเกษียณที่มีคุณภาพ”ศาสตราจารย์ดร. ศุภชัย กล่าว
       ทั้งนี้โครงการจรรยาบรรณดี คิดดี (พลังบวก) ทำดี(พอเพียง) มุ่งสู่ชีวิตดียุค 4.0  มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2562  โดยเนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย หัวข้อ จรรยาบรรณดี “เรื่องใหญ่ใกล้ตัว” สร้างรากฐานความคิด...ชีวิตที่มีจรรยาบรรณ  หลักปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถอดบทเรียนจรรยาบรรณ...เรื่องเล็กใหญ่ใกล้ตัว วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ อดีตกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นางสาวทรงสุดา ถุงแก้วนิติกรกองกฎหมาย  หัวข้อ คิดดี “ภาวะผู้นำพลังบวก appreciative leadership วิทยากรโดย ดร.อัจฉริยะอุปการกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวข้อ ทำดีพอเพียง...มุ่งสู่ชีวิตดียุค 4.0 หลักการออม ความสำคัญการออม การวางแผนทางการเงิน ทำอย่างไรไม่เป็นหนี้ วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยหวังว่าบุคลากรของสำนักงานอธิการบดีจะเกิดความตระหนัก และ ปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณอันดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รวมไปถึงการมีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเอง และ สร้างพลังบวกในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร นอกจากนี้ยังเล็งเห็นความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน การออม ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ดีบนพื้นฐานความพอเพียง