มนุษย์-สังคม มข. เข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง "องค์กรดีเด่น"
Tue 12 Mar. 2019

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข เดินทางเข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 ประเภท “องค์กรดีเด่น” โดยเป็นองค์กรการศึกษาที่มุ่งเน้นการบูรณาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สังคมและสากล ให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะฯ มีคุณภาพทั้งทางด้านสติปัญญาและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ                                              

ในพิธีพระราชทานรางวัลเทพทองครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 - 2561 นี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัล “เทพทอง” ครั้งที่ 19 ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้การรับรางวัล ได้แบ่งออกเป็น ประเภทองค์กรดีเด่น 29 รางวัล ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ 25 รางวัล ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียง 21 รางวัล และโล่เกียรติยศสำหรับผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน 9 รางวัล รวมทั้งสิ้นมีรางวัลพระราชทานทั้งหมด 84 รางวัล พร้อมกับเป็นปีแรกที่มอบรางวัลให้กับสื่อออนไลน์ ที่เข้ามามีบทบาททำให้สังคมเกิดความตระหนักรู้ และสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม ซึ่งมีทั้งพิธีกร ศิลปิน นักร้อง นักแสดง บุคคลที่มีชื่อเสียง รวมถึงองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างสรรค์ เกียรติยศ ชื่อเสียง และความภาคภูมิใจของนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมการผลิตและจัดรายการให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการใช้ภาษาอันดีงามของไทย และตระหนักถึงความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้อุปถัมภ์รายการวิทยุและโทรทัศน์ และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 

ภาพ: ผศ. ดร. หอมหวล บัวระภา

ข่าว: HUSOINFO KKU