มข. ต้อนรับ มอ. อบอุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานทรัพยากรบุคคล
Mon 11 Mar. 2019

       รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร   รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ต้อนรับ รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทรัพยากรบุคคล จำนวน 27 คน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม  2562  ที่ผ่านมา
       การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทรัพยากรบุคคล ระบบการประเมินพนักงาน  การให้บริการด้วยการเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ นวัตกรรมการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง   พร้อมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ ส่งเสริมสนับสนุนงานกับสถาบันการศึกษาเครือข่าย  
       รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร   รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  กล่าวว่า ยินดีต้อนรับท่านคณบดีจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะศึกษาดูงาน  หลักการสำคัญของการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ทำให้งานสำเร็จและทำให้คนทำงานมีความสุข “งานด้าน HR เป็นทีมที่ต้องมีความเข้มแข็ง เป็นเบื้องหลังที่สำคัญมาก เพราะเป็นกระบวนการในการจัดการปัญหาของบุคลากรในองค์กร มีหน้าที่หลักคือการหาคนเก่งมาทำงาน และตั้งเกณฑ์สูง หลังจากนั้นก็ต้องอบรมให้เขาเก่ง พัฒนาขีดความสามารถ จัดคนให้เหมาะสมกับงาน  ซึ่งขณะนี้สายสนับสนุนมีการประเมินค่างาน  ว่าควรมีกี่ตำแหน่ง ชำนาญการได้ไม่จำกัด ชำนาญการพิเศษมีได้ 25% ของวงเงินการจ้างของคนในหน่วยงานนั้นๆ และถ้าเป็นเชี่ยวชาญจะประมาณ 3% ของวงเงิน  นอกจากนี้เรามีการใช้แนวคิด เครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง HAPPINOMETER โดยวัดว่าความสุขทั้งหลายในการทำงานมีอะไรบ้าง  และนำผลการเก็บข้อมูล มาจัดเป็นกิจกรรม  หรือ  โครงการต่างๆ  เพื่อ ให้การทำงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
       รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวว่า  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ปีงบประมาณ 2562  เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดนโยบาย และ แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีการเปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ สถาบันการศึกษาเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้ไม่เพียงได้แลกเปลี่ยนกระบวนการจัดการงานแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และ สถาบันการศึกษาด้วย