มข. จัดค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 33
Sun 10 Feb. 2019
           รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรครั้งที่ 33  (Science tour’33)” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างทักษะ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยและชุมชน ณ โรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนลำปาวพิทยาคมและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 200 คน โดยมีกำหนดจัดในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี ผศ.ชิณณวรรธน์ ตั้งกาญจนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ รายงานการจัดโครงการต่อประธานในพิธี
 
           รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวเปิดโครงการว่า "การจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรเพื่อเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาด้านวิชาการ ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรมภายในค่าย ถือเป็นการสร้างประสบการณ์และองค์ความรู้ให้กับนักเรียนและนักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถ มีทักษะมากยิ่งขึ้น ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีความสุข"
 
           หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการพร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ  ได้เดินเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจกับนักศึกษาพี่เลี้ยงค่ายและคณะผู้จัดงานในครั้งนี้