ดีเจพี่อ้อย เยือน มข. เล่าประสบการณ์ รัก เรียน ทำงาน ยังไงให้สมดุล
Fri 8 Feb. 2019

      เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น.-12.00 น. สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดโครงการเสวนาเรื่องการเรียน การวิจัย และความรักในวัยเรียน : การบริหารจัดการเวลาให้สมดุล โดยมี ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (ดีเจพี่อ้อย) และ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต (คุณเปปเปอร์) เป็นวิทยากร ถ่ายทอดประสบการณ์ แนะแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาชีวิต มุมมองและข้อคิดต่าง ๆเกี่ยวกับ การเรียน ความรัก และการทำงานวิจัย ซึ่งสามารถดำเนินไปพร้อมกันได้ ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน กล่าวเปิดโครงการเสวนาว่า โครงการเสวนานี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เข้าใจความสำคัญและประโยชน์ในการบริหารจัดการเวลาเรียนรู้ แนวทางและเทคนิคต่างๆในการบริหารจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพ และการทำงานวิจัยและความรักให้สมดุล จะต้องดำเนินการอย่างไร ซึ่งจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาให้กว้างขึ้น และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติจริงได้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่าน ได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยในโลกของตัวเองอย่างมีความสุข
      ต่อมา คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (ดีเจพี่อ้อย) ได้เริ่มเสวนาในประเด็น “รักไป เรียนไป ยังไงให้รอด” ก่อนมอบคติเตือนใจให้กับผู้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ ‘ทำอย่างให้มีความสุข’ โดยกล่าวว่า การจะทำให้ชีวิตมีความสุขนั้น ประกอบไปด้วยห้าข้อ คือ รอให้เป็น เย็นให้ได้ อย่าเร่งตัดสินใจ เป็นผู้ให้ทุกครั้งที่มีโอกาส และอย่าประมาทความเปลี่ยนแปลง หลังจากนั้น ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต (คุณเปปเปอร์) ได้ขึ้นมาบรรยายในเรื่อง ‘การเรียนและการวิจัย การบริหารจัดการเวลาให้สมดุล’
      ช่วงท้ายของการเสวนา วิทยากรทั้งสองท่านได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านให้ซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างกว้างขวาง

 

ข่าว :  จิราพร ประทุมชัย