การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด ไทย –ลาว
Thu 7 Feb. 2019

การอบรมวิชาการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดไทย – ลาว ครั้งที่ 7 (7th KKU – MAHOSOT CVT MEETING)

 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดไทย – ลาว ครั้งที่ 7 (7th KKU – MAHOSOT CVT MEETING) ขึ้น ณ Thavisouk Hotel & Resort เมืองวังเวียง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีรองศาสตราจารย์สมภพ พระธานี นายกสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการอบรมวิชาการ ภายในงานประกอบด้วย การจัดบรรยายวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผ่าตัดหัวใจ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภายนอก และภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ นายแพทย์ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์ จากสถาบันโรคทรวงอก, นายแพทย์ณัฐพล อารยวุฒิกุล จากโรงพยาบาลลำปาง, Dr.Monekeo Siphakanlagna และDr.Nilamol Panyanouvong จาก Mahosot Hospital สาธารณรัฐประชาชนลาว และวิทยากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย คณาจารย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาวิสัญญีวิทยา ผู้เข้าอบรมวิชาการประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ประมาณ 60 คน

 

การอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและกลุ่มประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ของการจัดงานประกอบด้วย การพัฒนาความรู้ด้านการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Mahosot Hospital สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การถ่ายทอดผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของบุคลากร การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างสองประเทศ ทั้งนี้ หน่วยศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดงานในครั้งนี้ จะดำเนินการจัดอบรมวิชาการฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนาระบบการบริการรักษาพยาบาลให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป