คณะสัตวแพทย์ มข. เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม”
Thu 7 Feb. 2019

     เมื่อเช้าวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย สพ.ญ.ภัชญา ทัศคร พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม" ที่จัดขึ้นโดยกองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการบริการสู่สังคมและองค์กร ซึ่งบุคลลากรสามารถเข้าถึงและได้รับบริการวิชาการด้านงานวิจัยจากผลผลิตงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มมากขึ้น โดยในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การถ่ายพยาธิ การกำจัดเห็บ หมัด ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจและมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการเป็นจำนวนมาก อนึ่งการจัดกิจกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการให้บริการสู่ชุมชน  ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและได้รับการบริการวิชาการด้านงานวิจัยจากผลผลิตงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากขึ้น ส่งเสริมสุขภาพชุมชนอย่างมีคุณภาพ และ ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจ ด้านงานวิจัยออกสู่สังคม