มข. จัดอบรมครูสมาร์ท หนุนการเรียนศตวรรษที่ 21เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
Wed 6 Feb. 2019

       วันนี้ ( 6 กุมภาพันธ์ 2562 ) เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญครูจาก 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ( เขต 22,24,25,26,27,32,33) ร่วมอบรมครูแบบสมาร์ท ภายใต้โครงการ KKU Smart Learning ระยะที่ 2  มุ่งอบรมศาสตร์วิธีการสอน โดยนำเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ มาสนับสนุนการทำงานให้สอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พร้อมมอบนวัตกรรมการเรียนรู้กว่า 200 ชิ้นให้ 200 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดย รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข  ประธานและหัวหน้าโครงการวิจัย KKU Smart Learning  ทั้งนี้มีครูเข้าร่วมอบรมกว่า 600 คน ณ โรงแรมพูลแมนราชาออคิดขอนแก่น
       รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข หัวหน้าโครงการวิจัย KKU Smart Learning    เผยว่า   โครงการ KKU Smart Learning   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักบทบาทและหน้าที่ของครูกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและอนาคตของชาติ  ตลอดจนสร้างความเข้าใจในแนวคิดและวิธีการในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษใหม่ วิธีการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา  ให้แก่ครูที่เข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนแนวทางการวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาเพื่อนำไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหาวิชา ให้แก่ครูที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
      บรรยายกาศภายในงานได้มีการอบรมครูแบบสมาร์ท โดย ดร.อนุชา โสมาบุตร รองประธานโครงการฯในหัวข้อ การวิจัยอย่างไรในชั้นเรียน  ผ่านเว็บไซต์ www.menti.com วางกลยุทธ์ให้ครูเข้าใจวิธีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน โดยมีการตอบสนองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบทันที  เหมาะกับยุคที่ทุกคนที่ต่างเรียนรู้ผ่านสมาร์ทโฟนแล้วทั้งสิ้น โดยครูต่างยอมรับว่าเป็นวิธีการที่แปลกใหม่และน่าตื่นเต้น
       นางภาวิณีย์ รุ่งเรืองศิลป์  ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์  เผยว่า  “ตนเพิ่งเข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรก เดิมมีการสอนแบบทางเดียว ไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้สมาร์ทโฟนในห้องเรียน มีการตอบโต้กับนักเรียนน้อยมาก ต้องยอมรับว่าเรามีความเข้าใจกับการสอนยุคใหม่น้อยมาก  เมื่อมาพบการเรียนการสอนแบบ Smart Learning   มีการตอบโต้แบบทันที ผ่านเทคโนโลยี วิธีนี้จะทำให้นักเรียนสนใจในการเรียน ใช้สมาร์ทโฟนให้เกิดประโยชน์   รู้สึกตื่นเต้นมาก อยากนำนวัตกรรมที่ได้จากวันนี้ไปปรับและประยุกต์ใช้กับนักเรียนของตนเอง ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้สนับสนุนโดยการจัดห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ให้พร้อมต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนพร้อมรองรับการเรียนการสอนแบบ Smart Learning แล้ว”

        อย่างไรก็ตามโครงการ Smart Learning    มีการลงนามบันทึกข้อตกลงเมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานได้แก่ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน รองผู้อำนวยการ รองประธาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูวิทยาศาสตร์  ครูคณิตศาสตร์ ครูภาษาอังกฤษ เป็นกรรมการ ผู้ประสานงานหรือผู้สอน ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการอบรมภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของภาคเรียนที่ 2  และจะมีการประชุมวิชาการครั้งใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลนวัตกรรม KKU Smart Learning    ในวันที่ 23 เมษายน 2562 นี้
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้วางเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญของโครงการฯ คือ การที่ครูในโครงการ มีความตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างมีนัยยะสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและอนาคตของชาติ มีความเข้าใจในแนวคิดและวิธีการในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษใหม่ในแต่ละเนื้อหาวิชา ตลอดจนสามารถคิดค้นแนวทางการวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาเพื่อนำไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหาวิชาได้  โดยใช้พื้นฐานจากนวัตกรรม KKU Smart Learning อันจะนำพาให้เด็กไทยมีพื้นฐานการศึกษาที่แข็งแรงอย่างมั่นคงและยั่งยืนในที่สุด

 

 

ข่าว/ภาพ : จิราพร  ประทุมชัย

ลิงก์ข่าวที่เกี่ยวข้อง https://www.kku.ac.th/news/v.php?l=th&q=0015733