อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Wed 6 Feb. 2019

    วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2562 ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่นงานพัฒนาหลักสูตรและสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 6 โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจากสถาบันเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมจำนวน 67 คน โดยมี ผศ. ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ  รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ รศ. ดร.ประพันธ์ศักดิ์  ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน  สำหรับโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” มีวัตถุประสงค์ มุ่งเสริมความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติที่ดี สำหรับการทำหน้าที่คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานสหกิจศึกษาตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษาตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการนิเทศงานสหกิจศึกษาและสามารถนำความรู้ไปดำเนินงานหรือปรับปรุงการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดการบูรณาการการเรียนการสอนงานของนักศึกษาอย่างมีคุณค่าสามารถนำไปปฏิบัติงานในฐานะคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
     รศ. ดร.ประพันธ์ศักดิ์  ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข.เผยว่า การอบรมครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นเพื่อการเตรียมคณาจารย์ให้ความความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการแนะนำช่วยเหลือนักศึกษาที่ออกไปฝึกสหกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคณาจารย์ให้ความสนใจและร่วมมืออย่างดียิ่งต่อเนื่องมาถึงครั้งที่6 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำหน้าที่แม่ข่ายสหกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เราได้พัฒนาอาจารย์ของ มข.ไปแล้วในหลักสูตรกว่า 600 คนและได้ส่งนักศึกษาออกไปฝึกสหกิจศึกษาในอาเชียนตลอด4ปี รวมกว่า 900 คนโดยมีอาจารย์ออกไปให้คำแนะนำดูแลนักศึกษาใน 10 ประเทศซึ่งล้วนมาจากความร่วมมือของคณาจารย์
     ในการเปิดการอบรมครั้งนี้ยังได้เชิญ ศ. ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย มาบรรยายเรื่อง ความสำคัญของสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ซึ่งได้กล่าวตอนหนึ่งของการบรรยายว่า “เรื่องของสหกิจศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่สังคมไทยให้โอกาสผมในการนำเรื่องนี้มาทดลองจนได้ผลในการเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเมื่อมันเห็นผลที่ได้รับประโยชน์ต่อนักศึกษาทำให้ชาวมหาวิทยาลัยพร้อมใจกัน ภายใต้การสนับสนุนของ สกอ.ทำเรื่องของสหกิจอย่างกว้างขวาง ตอนนี้เรามีสถาบันที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ถึง 117 สถาบันและมีผู้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศปีละ 40000 คนในทุกสาขา มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า 1 หมื่นแห่ง จน สกอ.กำหนดให้มีวันสหกิจศึกษาแห่งชาติ ในวันที่ 6 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งการที่สังคมไทยยอมรับสิ่งนี้จนถึงขนาดมีวันสหกิจย่อมแสดงถึงความสำคัญของเรื่องนี้”
     การจัดอบรมจัดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีรูปแบบการจัดอบรม เป็นการบรรยาย  เสวนา การจัดทำกิจกรรมกลุ่ม  โดยได้เชิญวิทยากรหลักมาให้ความรู้ประกอบด้วย ศ. ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย (บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย) พันจ่าเอก ยงยุทธิ์ พิมดี  นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานปราบปรามทุจริตในภาครัฐ เขต  4    นายชยากร โล่ห์ทองคำ ผู้จัดการสำนักสรรหาและสร้างเครือข่าย  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ผศ. ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม  ผศ. พัชนี  นนทศักดิ์ ที่ปรึกษาคณะการจัดการและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ผศ. ดร.ธวัชชัย  สุ่มประดิษฐ์  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  อาจารย์เจนศิริ จันทร์ศิริ หัวหน้างานสหกิจศึกษาและการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม มหาวิทยาลัยพายัพ  ผศ. ดร.ภานุพล  หงษ์ภักดี  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวนูนาดา คุ้มกุดขมิ้น อดีต นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคยปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียน ณ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ข่าว : ภาพ  / อุดมชัย  สุพรรณวงศ์