สำนักบรการวิชาการ ติวเข้มเครื่องมือการทำงาน มหาวิทยาลัยดิจิทัล
Wed 6 Feb. 2019

           รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบรการวิชาการ เปิดการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน" ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้การทำงานของบุคลากรสำนักบริการวิชาการ เกิดความคล่องตัว มีความรวดเร็วและตอบสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล

           ภาคเช้าเป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานสารบัญ โดยเฉพาะงานสารบัญของ มข. โดยคุณนักสิทธิ์ ศรีกุลชา หัวหน้างานสารบัญ กองบริหารงานกลาง เป็นวิทยากร ส่วนภาคบ่ายเป็นการบรรยายการใช้งาน G-suite การ

ใช้ Gmail, เอกสาร, ไดรฟ์ และปฏิทิน เพื่อให้สามารถทำงานเป็นทีมได้ วิทยากร โดย คุณสุรนุช สัพโส จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ