พิธีส่งมอบงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระบริหาร พ.ศ.2562 – 2566
Tue 5 Feb. 2019
     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีส่งมอบงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระบริหาร พ.ศ.2562 – 2566 โดยผู้บริหารชุดเดิม นำโดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ไปสู่ผู้บริหารชุดใหม่ นำโดย รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เพื่อเข้ารับตำแหน่งบริหารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยในพิธียังได้มี  ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะประธานในพิธี  พล.ต.สมชาย  ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ที่มาร่วมในพิธีจำนวนมาก
     พิธีได้เริ่มขึ้นโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารชุดเดิมในการดำเนินงานบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผ่านมาสรุปได้ว่า การได้มาซึ่งอธิการบดีที่สามารถดำเนินงานจนเสร็จสิ้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกคนและเกิดจากความละเอียดรอบคอบ เปิดเผย โปร่งใส ในกระบวนการจนเราได้อธิการบดีในวันนี้ซึ่งต้องขอบคุณทุกท่าน ทุกวันนี้การบริหารมหาวิทยาลัยมีความท้าทายและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การบริหารที่ต่อเนื่องมาทุกยุคทุกสมัยล้วนต้องการความร่วมมือเพื่อนำพามหาวิทยาลัยผ่านความท้าทายเหล่านั้น  ที่ผ่านมาเราผ่านยุคที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยต้องเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในเรื่องงานวิจัยซึ่งเราก็ทำได้ดี ในขณะที่เราเองก็ยังแสดงบทบาทของการบริการสังคมได้อย่างดีเช่นเดียวกันในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมชาวขอนแก่น  สำหรับโจทย์ที่ท้าทายของการบริหารในช่วงต่อไปสภามหาวิทยาลัยตั้งโจทย์ที่จะทำให้บุคลากรของเรามีความพึงพอใจในการทำงาน ในการเรียน และการดำรงชีวิต ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อให้มีศักยภาพในการเผชิญความเปลี่ยนแปลง พร้อมกับสร้างความมีสปิริตรักในองค์กร ทั้งนี้ขอให้ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกับคณะผู้บริหารชุดนี้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า
    จากนั้น  รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณประชาคม มข.สรุปได้ว่า มีความใกล้ชิดและผูกพันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมายาวนานทั้งในฐานะศิษย์เก่าและบุคลากรที่ได้มีโอกาสมาทำงานในมหาวิทยาลัยซึ่งที่นี่ได้ให้หลายสิ่งที่มีค่าในชีวิต  จนวันที่ได้ก้าวขึ้นมาสู่การเป็นผู้บริหารเริ่มจากในระดับคณะที่ได้เรียนรู้จากอดีตคณบดีหลายๆท่าน จนได้รับโอกาสมาสู่การบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้คำชี้แนะและโอกาสจากสภามหาวิทยาลัยที่ทำให้เกิดยุทธศาสตร์ที่นำไปขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้ามาถึง 2 สมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ 4 เสาหลักที่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี และคณะได้กำหนดให้ไว้ ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเป็นตัวตนมากยิ่งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของผู้บริหารทุกระดับที่ช่วยเหลือกันและทำงานแบบพี่น้องเป็น “TEAM KKU”ที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยังมีภาคประชาสังคมที่ร่วมขับเคลื่อนแสดงภาพชัดของการเป็นมหาวิทยาลัยที่อุทิศเพื่อสังคมที่ยังถูกถ่ายทอดไปยังบุคลากร นักศึกษา เสมือน “ DNA “ของคนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้นงานวิจัยของเราจึงเริ่มจากความรู้สึกที่อยากนำไปพัฒนาสังคม และการเชื่ยมโยงสู่การเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น ภาคอีสาน และประเทศไทย ซึ่งผลจากการได้รับรางวัลต่างๆล้วนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมทั้งความภาคภูมิใจในรางวัลคุณภาพแห่งชาติประเภทการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับรางวัลนี้ เป็นผลงานการทำงานเป็นทีมมหาวิทยาลัยที่เราเสนอขอรับการประเมินเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเราทำได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน
   “สำหรับความสำเร็จที่ผ่านมาเกิดจากทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน และยืนยันว่าได้ทำงานด้วยความตั้งใจด้วยความรู้สึกของความเป็นศิษย์เก่าของสถาบันที่จะไม่ยอมให้สถาบันเสียชื่อเสียง และรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่เราได้ศิษย์เก่ามาบริหารมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อไป ขอให้กำลังใจอธิการบดีและขอให้ประชาคมให้การช่วยเหลือสนับสนุนเช่นเดียวกับที่ผมได้รับเป็นอย่างมากมาโดยตลอด”รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กล่าว
   ในลำดับต่อมา รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ผู้ที่เข้ารับตำแหน่งอธิการบดีได้กล่าวตอบว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสและความไว้วางใจในการทำหน้าที่อธิการบดี เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องขอแสดงความชื่นชม รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย และคณะผู้บริหารที่ทุ่มเททำงานให้มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ และทราบดีถึงความเสียสละของท่านที่ผ่านมา และหวังว่าท่านจะเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือสนับสนุนพวกเราในการบริหารงาน  จากนี้ไปใน4ปีข้างหน้าเราจะมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีความเปลี่ยนแปลงทีสูงมาก เรียกได้ว่าเป็นวิกฤตอุดมศึกษาที่มีความท้าทาย ซึ่งเราได้มีการจัดตั้งคณะผู้บริหารที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค
   “ผมเป็นศิษย์เก่าและอยู่กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนับตั้งแต่สำเร็จการศึกษา ผมให้คำมั่นสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อฝ่าฟันอุปสรรค นำพามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ความเจริญก้าวหน้า และมีความยั่งยืน” รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวในที่สุด
   หลังเสร็จสิ้นการกล่าวแล้วจึงได้มีการส่งมอบงานด้วยแฟ้มตราสัญลักษณ์มหาวิทมยาลัยขอนแก่น ต่อด้วยตัวแทนหน่วยงานต่างๆมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับรศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ในการเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีและขอบคุณ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ในการบริหารมหาวิทยาลัยจนมีความเจริญก้าวหน้ามาตลอดระยะเวลา8ปี
 
ข่าว-ภาพ / อุดมชัย สุพรรณวงศ์