รองนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ แก่นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
Tue 5 Feb. 2019

               เมื่อวันที่ 3 กุมพาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ได้ดำเนินการจัดโครงการ (มัชฌิมนิเทศ) พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้นำขึ้น เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ที่เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาการทำงานในองค์กร และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษาในการเรียนและทำกิจกรรมในสถานศึกษาต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาประเทศ” และ รศ.ดร.พรชัย  สุนทรพันธ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เรียนอย่างใรให้มีความสุขและสนุก” โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

               พร้อมกันนี้ รศ.ดร.พรชัย สุนทรพันธ์ ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินส่วนตัวเพื่อเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท และบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลจังหวัดหนองคายจำนวน 50,000 บาท ด้วย

ข่าว : จักรวาล กลีบบัว
ภาพ : ธีรชัย สุขส่ง