8ปีแห่งความสำเร็จของหอสมุด ภายใต้การนำของรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
Tue 5 Feb. 2019
     ตลอดระยะเวลาการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 10 รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะนำพามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยจนก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับนโยบายถ่ายทอดสู่การปฏิบัติด้วยให้บริการที่มุ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ (Excellence Resources Center) 
       ในปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 สำนักหอสมุด กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นห้องสมุดสำหรับคนรุ่นใหม่ (Library for new GEN) ด้วยการปรับโฉมรูปแบบการให้บริการใหม่ๆที่มีทันสมัย (Service for NEW GEN) เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก ตลอด 24 ชั่วโมง และเปิดให้บริการแบบ 24/7 พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความคิดสร้างสรรค์ จนส่งผลให้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่กล่าวขานในวงการห้องสมุดไทย ในการก้าวข้ามผ่านภาพลักษณ์เดิมของห้องสมุด ส่งผลให้หลายหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสนใจเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการห้องสมุดสมัยใหม่
      ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 - 2562 ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาห้องสมุด ด้วยการมอบนโยบายการให้บริการให้สำนักหอสมุด มข. เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคน (Library For ALL) เพราะนอกจากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วนั้น ผู้ใช้บริการกลุ่มอื่นก็สามารถเข้ารับบริการของ ห้องสมุดได้เช่นกัน ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ บุคคลภายนอกประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักหอสมุด จึงได้ปรับปรุงระเบียบการให้บริการให้มีความยืดหยุ่น ตอบสนองการให้บริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
       ด้วยการพัฒนาบริการตามแนวคิด (Library for ALL) เปิดพื้นที่การให้เรียนรู้เป็น Co-working Space, Music Zone, Drive thru, KKU family , Library Network ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาเป็นแอพพลิชั่นที่สามารถตอบโจทย์การให้บริการสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Smart trash, Smart Parking , Smart App Indoor Tracking, Smart Meeting Room, KKU 3D Cultural Landscape, KKU Maker Space, International collaboration, Cashless society จนสามารถได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ถึง 2 ปีซ้อน
       ในวาระที่อธิการบดีคนที่ 10 ได้หมดวาระลงในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณท่านที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญ ของสำนักหอสมุดมาตลอดระยะเวลา 8 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2554 - พ.ศ.2562 จนสามารถเป็นที่ยอมรับของวงการห้องสมุด และสถาบันอุดมศึกษาไทย มา ณ โอกาส นี้
 
“...จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้สำนักหอสมุดยกระดับเป็นห้องสมุดสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยอุปกรณ์อะไรก็ได้ เข้าถึงเมื่อไรก็ได้ สถานที่ใดก็ได้”
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระ 2554 - 2562
คลิปอธิการบดีกับห้องสมุด มข.
 
คลิปอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นคนที่ 10

 

ข่าว: นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย
ภาพ: สำนักหอสมุด / กองสื่อสารองค์กร