มข.MOU 7 หน่วยงาน งัด 3 นวัตกรรมเด็ด เดินหน้าขอนแก่นสมาร์ทซิตี้
Mon 4 Feb. 2019

     วันนี้  (4 กุมภาพันธ์ 2562 )  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยระบบรับส่งข้อมูลผ่านช่องสัญญาณ NB-IOT โดยมี รองศาสตาจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายกฤษฎิพงศ์ อร่ามรุ่งทรัพย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น นายวิรุณภพ สุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 จังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยตรีอัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น ร่วมลงนาม พร้อมด้วยพยานของทั้ง 2 ฝ่าย ลงนามความร่วมมือที่ห้องรับรองพิเศษ อาคาร net zero มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เผยว่า รัฐบาลระบุให้จังหวัดขอนแก่นเป็นสมาร์ทซิตี้ ซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมอย่างมากสำหรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ นำแนวความคิด เชิงวิชาการ วิจัย ผสานเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมให้ตอบสนองความต้องการของคนเมือง ช่วยหนุนให้ประชาชนชาวขอนแก่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  จังหวัดขอนแก่นพร้อมนำนวัตกรรมไปเผยแพร่ให้ประชาชน สนับสนุนให้ปรับใช้กับชีวิตในยุคปัจจุบัน  เพื่อให้ประชาชนชาวขอนแก่นมีความสุขกับขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ กลายเป็นสมาร์ทลิฟวิ่งในที่สุด  
       รองศาสตาจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า Smart Mobility การเดินทางอัจฉริยะ Smart people ประชาชนต้องเข้าใจ Smart Health สุขภาพสำคัญ Smart security ทุกพื้นที่มีความปลอดภัย  Smart education เหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21  Smart environment  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  Smart energy  ใช้พลังงานอย่างอัจฉริยะ  สิ่งต่าง ๆเหล่านี้จะหนุนช่วยให้ขอนแก่นกลายเป็น Smart city  ซึ่งจะเกิดขึ้นได้พร้อมกันนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้จากการวิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรม ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวขอนแก่น โดยการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) นำโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่มีอยู่แล้ว มาพัฒนาต่อยอด โดยมีเป้าหมายหลักคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเมือง ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวครอบคลุมไปถึง โรงพยาบาล ระบบขนส่ง โรงไฟฟ้า น้ำประปา การจัดการขยะ เป็นต้น โดยเน้นให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือจากหลายภาคีเครือข่ายเหล่านี้จะทำให้ชาวขอนแก่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

 

หมายเหตุ : รายละเอียด 3 นวัตกรรม ในเอกสารแนบ