มข.หารือ สทป.ผลกระทบสภาพภูมิอากาศที่สัมพันธ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Fri 1 Feb. 2019

    เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย หัวหน้าโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Chronic Kidney Disease Prevention in the Northeast) ร่วมกับสถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กำหนดจัดประชุมหารือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการปรึกษาหารือ แนวทางความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ภายใต้ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศและโลกร้อนที่สัมพันธ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธี  ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    โดย ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ได้กล่าวเปิดงานต้อนรับและกล่าวขอบคุณทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมมือกับโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้นั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่สามารถทำได้เพียงลำพัง หากต้องอาศัยความร่วมมือจากเทคโนโลยีป้องกันประเทศรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาและ พัฒนาหาแนวทางที่จะทำให้การเติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด ที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Green and Smart Campus)  
     “สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความเชี่ยวชาญ ในส่วนของมหาวิทยาลัยก็จะมีความวิชาการโดยตรง จึงอาจจะเป็นการร่วมมือกันที่เหมาะเจาะพอดี ในการที่จะช่วยกันพัฒนาหาแนวทางที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมเราเป็นมิตรในอนาคต อย่างที่ยุทธศาสตร์ของประเทศกำหนดเอาไว้ อุตสาหกรรมสีเขียวที่ว่า อาจจะไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียว ต่อไปต้องทำให้ได้ ไม่อย่างนั้นขอนแก่นอาจจะเป็นอย่างกรุงเทพ ณ ปัจจุบัน”ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ กล่าว
      ด้านพลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ด้านแผนแม่บทบาทการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากหากเทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ ได้ถูกนำไปใช้งานจริงโดยคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
     “โดยปกติโดรนถูกใช้ในแง่ของความมั่นคงของชาติสังกัดกระทรวงกลาโหม แต่เมื่อในยามสงบ สิ่งที่เราสนใจมากที่สุดคือทำอย่างไรให้ภาควิชากรนำโดรนที่เราผลิตเอง ไปใช้เพื่อพัฒนาการเกษตร หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น หากทางคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถใช้โดรนเพื่อวัดค่าต่าง ๆ ของน้ำ ดิน ฟ้า อากาศ ได้ จะเป็นการสร้างประโยชน์กับสังคมเป็นอย่างมาก เพราะเราคิดว่าเรามีเทคโนโลยี ซึ่งสามารถสนับสนุนด้านการศึกษาได้ เราจึงอยากทำให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงกับสังคม”  พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี  กล่าว
       จากนั้นพลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี  ได้ทำการแนะนำภารกิจ และการดำเนินงานด้านการวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เกี่ยวกับเทคโนโลยียานอัตโนมัติ และ รองศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ สมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ แทนบุญช่วย และคุณอุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช ได้ทำการแนะนำโครงการผลกระทบของสภาพภูมิอากาศและโลกร้อนที่สัมพันธ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ต่อมา อาจารย์ ดร. ชวิศ ศรีจันทร์ หัวหน้าโครงการนวัตกรรม ได้แนะนำโครงการนวัตกรรมสำหรับดูแลผู้ป่วยโรคไตและเซนเซอร์ที่ใช้ในการสำรวจมลภาวะสิ่งแวดล้อม