วิศวฯโยธา ร่วมแลกเปลี่ยนตรวจประเมินคุณภาพเพื่อขอเผยแพร่หลักสูตรฯTOR
Fri 1 Feb. 2019
     เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับการตรวจประเมินคุณภาพเพื่อขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ อารีมิตร ประธานหลักสูตร และ ผศ.ดร.ธันยดา พรรณเชษฐ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อปัญหา/อุปสรรค การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (SAR) และการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR) เมื่อปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา
 
 
 
 
อภิญญา/ข่าว
จารุณี/รายงาน