สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หารือร่วมกับไทยออลย์ หนุนศักยภาพ นศ.วิศวกรรมไฟฟ้า
Fri 1 Feb. 2019
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 กรรมการบริหารหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร บริษัท ไทยออลย์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมภาควิชา  ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเพื่อให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีทักษะที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของอุตสาหกรรม ผ่านกิจกรรมและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และบริษัทไทยออลย์ จำกัด โดยตัวแทนทาง บริษัท ไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)  1.คุณพีรสุต ศรีธวัช ณ อยยุธยา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการเงิน 2. คุณกิตติพัฒน์ ดารากร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการเงิน 3. คุณศิกรก์กาณต์ วงศ์สุเมธรต์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการเงิน ซึ่งความร่วมมือฯ  ที่เกิดขึ้น ได้แก่  1. ทุนการศึกษา 2. สถานที่ฝึกงาน 3. สหกิจศึกษา 4. การพัฒนางานด้านนวัตกรรมผ่านการวิจัยและพัฒนา 
 
 
จารุณี/ข่าว