นศ.KKBS ออกค่ายอาสา พัฒนาแผนการเงินวิสาหกิจชุมชน
Fri 1 Feb. 2019
        เมื่อเร็วๆนี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกลุ่มวิชาวิชาเอกการเงิน จัดโครงการค่ายการเงินสู่ชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการเพื่อปลูกจิตสำนึกการแบ่งปันองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนให้กับนักศึกษาสาขาการเงินทุกชั้นปี โดยการนำเอาความรู้ทางการเงินไปเผยแพร่ให้กับชุมชน และร่วมทำประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ บ.ทรัพย์สมบูรณ์ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น กิจกรรมประกอบไปด้วยการอบรมแนวความคิดทางการเงินที่จะนำไปเผยแพร่แก่ชุมชน ลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหา และรับฟังความคิดเห็นกับชุมชน และลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ และทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน 
        ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเล่าว่า ค่ายการเงินสู่ชุมชน เกิดขึ้นเพราะเพื่อต้องการให้นักศึกษาได้ทดลองใช้องค์ความรู้ที่ตัวเองเรียนมานำมาช่วยเหลือชาวบ้าน หรือใช้ในการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวนักศึกษา กับชาวบ้านในชุมชนรอบๆ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร โดยมุ่งหวังเพื่อให้นักศึกษานะครับได้เห็นภาพได้เข้าใจถึงการทำงานในชีวิตจริง โดยเริ่มต้นด้วยการลงเก็บข้อมูลกันก่อนถึง 3 รอบ เพื่อไปรับฟังปัญหาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ บ.ทรัพย์สมบูรณ์ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น  และนำมาให้นักศึกษาได้ระดมสมองกันเพื่อหาวิธีการแก้ไข ต่อด้วยการนำเสนอวิธีแก้ปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งติดตามผลว่าวิธีการที่นักศึกษาได้เสนอไปนั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้มากน้อยเพียงใด
        “การออกค่ายครั้งนี้นอกจากเราจะช่วยแก้ปัญหาชาวบ้านแล้ว สิ่งที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือตัวนักศึกษาเอง เนื่องจากว่าเป็นการได้ทดลองเอาทฤษฏีจากการเรียนในห้องเรียน มาพิสูจน์ว่ามันสามารถไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ ซึ่งมีปัญหาเรื่องการบันทึกบัญชีหนี้สินระหว่างเจ้าหนี้กับตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ โดยเมื่อนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาพบว่าผู้เลี้ยงแต่ว่ามีไม่ได้มีรูปแบบการบันทึกบัญชีที่ชัดเจน นักศึกษาจึงได้ออกแบบสมุดเก็บเงินรวมถึง เข้าไปสอนวิธีการใช้สมุดเก็บเงินเล่มนี้ให้กับชาวบ้าน ซึ่งผลจากการแก้ไขปัญหานี้ทำให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ มีการบริหารจัดการการเงินที่เข้มแข็งขึ้น สิ่งเหล่านี้คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า การเรียนการสอนในห้องเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น การปลูกฝังสร้างจิตสาธารณะ และการคิดวิเคราะห์และนำมาประยุกต์ใช้ของนักศึกษาของคณะฯ มีศักยภาพสูง พร้อมที่จะออกช่วยเหลือชุมชน หรือจะเป็นภาคธุรกิจต่างๆ รวมทั้งนักศึกษาก็มีความมั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งที่เขาเรียนมาในห้องเรียนถูกนำไปใช้ได้จริง ได้ทำประโยชน์เพื่อจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสังคมภาคอีสาน ต่อยอดระดับประเทศต่อไป” ดร.พงษ์สุทธิ กล่าวทิ้งท้าย
 
 
วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว