“มข. สานสัมพันธ์พี่น้องชุมชน” กิจกรรมดีๆ เพื่อชุมชน
Fri 11 Jan. 2019

          เมื่อวันที่  11 มกราคม 2562  ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และ กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “มข. สานสัมพันธ์พี่น้องชุมชน”  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชุมชน ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดี รวมถึง การสร้างเครือข่ายชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เข้มแข็ง  โดยมี รศ.ดร. เกรียงไกร  กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  ให้เกียรติกล่าวขอบคุณผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมงาน  นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม KKU USR ประจำปี งบประมาณ 2561  และนายบัญชา  พระพล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม  ณ ห้องประชุมคุ้มสีฐาน  ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

          รศ.ดร. เกรียงไกร  กิจเจริญ  กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สะสมและสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องทั้งการยกระดับการศึกษา การยกระดับคุณภาพภาพชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี การสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ เป็นต้น การดำ  เนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องจึงกลายเป็น “รหัสวัฒนธรรมของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ” หรือ “KKU Culture DNA” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่อง  สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความไว้วางใจและความคาดหวังจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคม รวมถึง ประเทศเพื่อนบ้าน ในการที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินภารกิจขององค์กรต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอยู่เสมอมา”

          “ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีนโยบายในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง  ชุมชน และองค์กรใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ KKU USR  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม “มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง” มีกิจกรรมทั้งหมด 7 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย  ค่ายพัฒนาทักษะทางกีฬาเทนนิส  : Singha Tennis Camp   มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง คือ  “การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้เครือข่ายผู้นำชุมชน  “การคัดแยกขยะในครัวเรือน และการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน” และ “การใช้สื่อออนไลน์ให้เหมาะสมในยุค Thailand 4.0”   มีการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจรพบพี่น้องชุมชน รณรงค์สร้างสังคมน่าอยู่โดย บ้านชีวาศิลป์   มีกิจกรรมจัดให้บริการดูแลสุขภาพสุนัขและแมว โดยโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทย์ จัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง  และมีการผลิตรายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน ผลิตทั้งสิ้นจำนวน 92 ตอน” รศ.ดร.เกรียงไกร  กล่าว 

“การจัดกิจกรรมทั้งหมด ถือว่าประสบความสำเร็จ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในด้านต่าง ๆ มาให้บริการชุมชน  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชุมชน ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดี รวมถึง การสร้างเครือข่ายชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เข้มแข็ง ร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคม ชุมชน ให้น่าอยู่ เกื้อกูลกัน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2558 - 2562 ที่ได้กำหนดเสาหลักของยุทธศาสตร์ ที่ 3   คือการเป็นองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่าง ๆ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Culture and Care Community)  ขอขอบคุณผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรภาครัฐ และสถานศึกษาที่ได้ให้เกียรติต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีงบประมาณ 2562 เราจะเป็นเครือข่ายชุมชนรอบรั้ว มข. ร่วมกัน เพื่อพัฒนาช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่และยั่งยืนต่อไป” รศ.ดร. เกรียงไกร  กิจเจริญ  กล่าวในที่สุด

          นายชุมพร  พารา  ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินโครงการ KKU USR  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสังคม “มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง” ประจำปีงบประมาณ 2561 ว่า  “จากโครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับชุมชนมีความร่วมมือกันมาตลอดทั้งปี มีผลการทำงานที่ดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะหลังจากได้มีการร่วมจัดรายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน เครือข่ายชุมชนมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ  เมื่อก่อนภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเหมือนเป็นมหาวิทยาลัยปิด แต่ปัจจุบันเหมือนเป็นเครือญาติของชุมชน   เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้แก่ชุมชน ช่วยเหลือดูแลเรื่องต่าง ๆ ให้ชุมชนใกล้เคียง   มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญต่อชุมชนเป็นอย่างดี  ได้รับความร่วมมือ และความสนใจเป็นอย่างดี  และชื่นชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และได้นำเสนอผลงานของโรงเรียนให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูล”

          นายชุมพร  พารา  เผยว่า  “สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม KKU USR ในปีงบประมาณ 2562 จะจัดให้มีการฝึกอบรม “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน”    การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายกับชุมชน ภายใต้หัวข้อ “อุทาหรณ์ชาวชุมชน”   การฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุโภชนาการการออกกำลังกายและการออมเงิน   การออกชุมชนเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ปี 2   การจัดรายการวิทยุ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน” ปีที่ 3  และจะจัดค่าย พี่ มข.ช่วยน้องในโรงเรียนเครือข่ายชุมชน มข. (โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น โรงเรียนสีหราชเดโชชัย โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง)  ซึ่งเชื่อมั่นว่ากิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดขึ้นนั้นเป็นความตั้งใจจริง เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนโดยแท้”

          นับว่า  กิจกรรม “มข. สานสัมพันธ์พี่น้องชุมชน” ได้สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2558 - 2562 เสาหลักของยุทธศาสตร์ ที่ 3  คือ Culture and Care Community  คือการเป็นองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่าง ๆ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี จากการรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายชุมชนต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปสู่การปฏิบัติ  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนใกล้เคียง   สร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และยังส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู

ภาพ  :   กานต์ธิดา เธียงดาห์   /   วัชร์สิทธิ์   น้อยชมภู