คณะสัตวแพทย์ มข.ร่วมทำบุญครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสหกรณ์โคนมขอนแก่น
Fri 11 Jan. 2019

     เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญและแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด เป็นอีกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของคณะเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด