สนช.ส่อง ‘ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้’ พร้อมประจำการ ณ อุทยานวิทย์ฯ ภาคอีสาน
Tue 8 Jan. 2019

วันนี้ (8 ม.ค. 62) จังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ และรศ.ดร.รวี หาญเผชิญ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ในการเข้าศึกษาดูงานและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

          การศึกษาดูงานเริ่มด้วย การบรรยายเรื่อง “ความเชื่อมโยงระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ มข.กับ Smart city” โดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมา เป็นการบรรยายเกี่ยวกับ Smart Environment  โดยตัวแทนจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมคือ ถังขยะอัจฉริยะ (Smart Trash) และระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบลานจอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking System) ซึ่งทั้ง 2 ระบบนี้ได้นำมาใช้งานจริงในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่นและในอนาคตจะได้ขยายไปยังพื้นที่อื่นๆอีกต่อไป และการบรรยายเกี่ยวกับโครงการ Smart City ในภาพรวมโดย รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรม

            จากนั้น คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เข้าเยี่ยมชมห้อง “Khon Kaen Smart City” ซึ่งจัดตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 ของอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) เพื่อให้เป็นห้องปฏิบัติการ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สนช.ได้กล่าวชื่นชม ความเข้มแข็งและศักยภาพของทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคชุมชนท้องถิ่นในการผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมืองอัจฉริยะได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

ข่าว/ภาพ : ณัฐกานต์  อดทน