คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ ครั้งที่ 16”
Mon 7 Jan. 2019

     ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ  “ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์” ครั้งที่ 16 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้สนใจเข้าศึกษาในคณะ และมุ่งเน้นให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาความรู้  การทำงานและบทบาทหน้าที่ของสัตวแพทย์และความสำคัญของวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่มีต่อสังคม      โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 100 คน  และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-5  รวมจำนวนทั้งสิ้น 360 คน  โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี  ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี  ชิงห์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในเช้าวันแรกของการจัดโครงการ โดยโครงการนี้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.สพ.ญ.นุสรา สุวรรณโชติ และพิธีปิดค่ายในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 ได้มีการดำเนินการอย่างเรียบง่ายและเป็นกันเองโดยคณบดีได้มอบเกียติบัตรให้กับผู้แทนของนักศึกษาที่เข้าค่าย ถ่ายภาพร่วมกัน การจัดโครงการในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างดียิ่ง