คณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมจัดนิทรรศการ “สานฝันสู่มหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 1
Mon 7 Jan. 2019

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวิจัยและบริการการศึกษาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการ “สานฝันสู่มหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ซึ่งในส่วนของคณะนำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี นางสมบัติ แสงพล หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา และตัวแทนนักศึกษาสัตวแพทย์ พร้อมบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต(สพ.บ.) ของคณะ โดยในครั้งนี้ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ และ นศ.สพ.นฤภร นพวิญญูวงศ์ ยังได้ร่วมเสวนาการให้ข้อมูลหลักสูตรและการแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อเป็นข้อมูลทางการศึกษาให้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ไปพร้อมด้วย