คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 28
Fri 4 Jan. 2019

     เมื่อวัน 26-28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 28 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมี ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนักศึกษาทุกชั้นปี จำนวน 60 คน เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีการแข่งขันกีฬาสากลต่างๆ ได้แก่ บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล ฟุตบอล แบดมินตัน กรีฑา และ E-Sport  การประกวดการแสดง และการประกวดสันทนาการ โดยมีวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต/นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์จากสถาบันต่างๆทั้ง 11 สถาบันจากทั่วประเทศ อันนำไปสู่ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจ สอนให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬาอีกด้วย   ในการแข่งขันในครั้งนี้  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง กีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู่ 1 เหรียญทองแดง กีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมหญิง และ 1 เหรียญทองแดง การแข่งขัน E-SPORT