มรภ.ยะลา ดูงานศูนย์นวัตกรรมฯด้านอีเลิร์นนิง
Thu 27 Dec. 2018

ศุนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาเข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์นวัตกรรมกาเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6 โดยการนำของ รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานเป็นตัวแทนในการนำเสนอข้อมูลร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลากำลังดำเนินโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathenatics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายที่จังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย โดยคณะดูงานประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP รวมทั้งสิ้น 23 คน

 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นอีกหน่วยงานที่มีหน้าที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านสื่อนวัตกรรม การนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากขึ้น ทำให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ทั้งยังช่วยให้อาจารย์ไม่ต้องกลับมาสอนในเรื่องเดิมซ้ำๆ ทำให้มีเวลาในการทำกิจกรรมในห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังได้นำเสนอโครงการ KKU Smart Learning ที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคล้ายกับโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลากำลังดำเนินการอยู่

 

ภาพ/ข่าว : กมลพร อรรคฮาต