อ.คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย
Wed 26 Dec. 2018
               วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจากสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมพิจาณาและวิพากษ์ รายงานภาวะเศรษฐกิจ ปี 2561 และรายงานพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ ปี 2562 ของจังหวัดหนองคาย นโยบายมีหัวหน้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสหกิจ เอกชน และสถาบันการเงิน เข้าร่วมประชุม
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าว่า การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อสาขาเศรษฐศาสตร์ โดยเป็นการบริการวิชาการ และสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ จังหวัดหนองคาย และยังมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการวิจัยของหลักสููตรเศรษฐศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์